Klockaretorpet 1:1 (Sandtorp), Klockaretorpet

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:1 med närområde (Sandtorp) inom Klockaretorpet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en bebyggelse som innehåller en blandning av bostäder, centrumverksamhet och service samt stadsmässiga trafiklösningar och allmänt tillgängliga grönområden, torg och stråk.

Genom planläggningen kan förutsättningar skapas för att fylla en lucka i stadsbebyggelsen. Planområdet ska bli en attraktiv stadsdel och utgöra en bra övergång mellan två stadsdelar av helt olika karaktär.

Planarbetet har delats in i etapper, varav den första etappen är genomförd. Folkborgsvägen och spårvägen avgränsar den aktuella etappen från etapp 1 i norr och väster.

Exploatörer som kommunen har tecknat avtal med avstår den mark som planläggs som allmän plats samt för tekniska anläggningar utan ersättning enligt avtal.

Exploatörer som kommunen inte har tecknat avtal med avstår den mark som planläggs som allmän plats med ersättning enligt beslut av lantmäterimyndig-heten. (inlösen enligt PBL 15 kap. 2§)

Utställning 2

Planförslaget ställs ut på granskning igen på grund av att flera betydande revideringar har gjorts som berör byggrätter och markanvändning samt planområdets avgränsning. Utställning pågår under perioden 8 oktober - 5 november 2018 och förslaget finns då tillgängligt för granskning i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på  planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 5 november 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder
att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn
och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Utställningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.1 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 10.3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 8.7 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 430.8 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 305 kB)
Samrådsredogörelse 1PDF (pdf, 765 kB)
Samrådsredogörelse 2PDF (pdf, 250.5 kB)
Utlåtande 1PDF
(pdf, 237.3 kB) 
KungörelsePDF (pdf, 254 kB)

Utställning 1

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 4 december 2017 - 
11 januari 2018.

Utställningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 1.8 MB)
IllustrationskartaPDF (pdf, 9.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.7 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 153.6 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 361.9 kB)
Samrådsredogörelse 1PDF (pdf, 641.1 kB)
Samrådsredogörelse 2PDF (pdf, 147.1 kB)
KungörelsePDF (pdf, 90.1 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Kneippen Syd, (numera Sandtorp).

Program för Kneippen Syd, del av fastigheten Borg 11:2 med flera inom Klockaretorpet i Norrköping

Mer information

Bokskåpet 2
Detaljplanen för Bokskåpet 2 med närområde (en fastighet i Sandtorps södra del) har brutits loss och vunnit laga kraft.

Klockaretorpet 1:13 (förskola)
Detaljplanen för Klockaretorpet 1:13 har brutits loss och vunnit laga kraft.

Klockaretorpet 1:13 och Borg 11:2 (bostäder)
Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 och del av fastigheten Borg 11:2 med närområde har brutits loss och vunnit laga kraft.

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Malin Cuclair, projektledare:
011-15 31 15

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se