Norsholm ga:4 (allmän platsmark), Norsholm

Ändring av detaljplan för del av fastigheten Norsholm ga:4 (allmän platsmark) beträffande detaljplanerna: 0581K-P88/6, 0581K-P89/3, 05-KIM-293, 05-KIM-502, 0581K-P94/7 och 05-KIM-539 , inom Norsholm i Norrköpings kommun.

 

Syftet med tilläggen till detaljplanerna är att införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsmark.

Gemensamhetsanläggningen Norsholm ga:4, som omfattar vägar och grönområden inom Norsholm och som förvaltas av Norsholms vägförening, ska upphävas så att vägföreningen kan upplösas. Marken kan då övergå till kommunalt ägo och huvudmannaskap.

Granskning pågår under perioden 9 april - 2 maj 2018 och förslaget finns då tillgängligt för granskning i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på tillägget till planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 2 maj 2018.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn
och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
Tillägg till planbestämmelserPDF (pdf, 196.1 kB)
Bilaga till tillägg till planbestämmelserPDF (pdf, 1.5 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 728.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 92.2 kB)
KungörelsePDF (pdf, 102.7 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Gällande detaljplaner

Plankarta P88/6PDF (pdf, 6 MB)
Handlingar P88/6PDF (pdf, 153.6 kB)
Plankarta P89/3PDF (pdf, 2.5 MB)
Handlingar P89/3PDF (pdf, 66.6 kB)
Plankarta 293PDF (pdf, 1.2 MB)
Handlingar 293PDF (pdf, 81.3 kB)
Plankarta 502PDF (pdf, 5.3 MB)
Handlingar 502PDF (pdf, 131.4 kB)
Plankarta P94/7PDF (pdf, 2.2 MB)
Handlingar P94/7PDF (pdf, 274.9 kB)
Plankarta 539PDF (pdf, 3 MB)
Handlingar 539PDF (pdf, 240.5 kB)

Utredningar

Planteknisk utredningPDF (pdf, 12.2 MB)
Fastighetsrättslig utredningPDF (pdf, 25 MB)

Kontakt

Tomas Nyström, handläggare:
011-15 13 23

Sani Muric, processansvarig:
011-15 29 57

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se