Anslagstavla

Enligt kommunallagen måste alla kommuner på sin webbplats ha en officiell anslagstavla. På anslagstavlan publiceras följande:

  • Protokoll - När ett protokoll justerats publiceras ett tillkännagivande om detta och under vilken tidsperiod besluten i protokollet kan överklagas.
  • Delegationsbeslut - Tillkännagivande om delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd publiceras på anslagstavlan. Tidsperiod för överklagande av delegationsbeslutet anges på tillkännagivandet.
  • Sammanträden - På anslagstavlan kan du få reda på när kommunfullmäktige sammanträder.
  • Kungörelser och tillkännagivanden - Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.

Kommunfullmäktiges sammanträde

Anslaget: 2018-06-22

Tas ner: $kommun.unpublishDate

Datum för sammanträde: 2018-08-27

Kommunfullmäktiges nästa möte

Anslag av protokoll

Anslaget: 2018-07-31

Tas ner: 2018-08-22

Datum för sammanträde: 2018-07-25

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 664-665

Anslaget: 2018-07-31

Tas ner: 2018-08-22

Datum för sammanträde: 2018-07-31

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 666

Anslaget: 2018-08-09

Tas ner: 2018-08-30

Datum för sammanträde: 2018-08-08

Organ/nämnd: Socialnämndens behandlingsutskott

Förvaringsplats av protokoll: Socialkontoret

Paragrafer: 667-674

Anslaget: 2018-08-17

Tas ner: 2018-08-30

Datum för sammanträde: 2018-08-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 78

Anslaget: 2018-08-16

Tas ner: 2018-08-30

Datum för sammanträde: 2018-08-16

Organ/nämnd: Vård- och omsorgsnämndens utskott

Förvaringsplats av protokoll: Vård- och omsorgskontoret

Paragrafer: 118-135

Anslaget: 2018-08-17

Tas ner: 2018-09-07

Datum för sammanträde: 2018-08-17

Organ/nämnd: Överförmyndarnämnden

Förvaringsplats av protokoll: Överförmyndarenheten

Paragrafer: 125

Andra anslag och kungörelser

Detaljplaner

Anslaget: 2018-06-27

Tas ner: 2018-09-01

Gamla Rådstugan 1, Gamla staden

Kungörelse

Anslaget: 2018-07-17

Tas ner: 2018-09-17

Norsholm ga:4 (allmän platsmark), Norsholm

Kungörelse

Anslaget: 2018-08-13

Tas ner: 2018-09-30

Sandbyhov 30 (vid Lasarettsparken), Haga

Kungörelse

Tillkännagivande av delegationsbeslut som ej hanteras i nämnd

Anslaget: 2018-08-09

Tas ner: 2018-08-31

Förvaringsplats av protokoll: Stadsbyggnadskontoret

Övriga anslag

Anslaget: 2018-08-02

Tas ner: 2018-11-02

Förvaringsplats av protokoll: $ovrigt.storage

Anslaget: 2018-07-20

Tas ner: 2018-10-20

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-08-02

Tas ner: 2018-11-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-08-14

Tas ner: $ovrigt.unpublishDate

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Anslaget: 2018-08-02

Tas ner: 2018-11-02

Kungörelse

Förvaringsplats av protokoll: Tekniska kontoret

Kontakt