Beslut och dokument

Här kan du söka efter ärenden och dokument som är registrerade efter den 1 januari 2007. Du kan också ta del av föredragningslistor, med tillhörande dokument, samt protokoll.

Alla ärenden och dokument finns inte här. Du hittar till exempel inte dokument som hör till bygg- och miljökontorets verksamhet, dessa registreras i ett annat verksamhetssystem.

I diariet hittar du också några externa användare som valt att använda kommunens system.

Söker du information om dokument eller ärenden registrerade före januari 2007 eller vill se dokumentet i fulltext kontaktar du respektive registrator via kommunens växel på telefonnummer 011-15 00 00.

Sök på ett eller flera kriterier

Dokument

Dokumentets innehåll Reviderad tjänsteskrivelse av - Revidering av VA-taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköping kommuns verksamhetsområde
Handläggare / Kontaktperson
Avsändare Norrköping Vatten och Avfall AB
Mottagare Kommunstyrelsens kansli
Telefon
Nämnd Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen
Verksamhet Kommunstyrelsens kansli
Registreringsdatum 2017‑12‑07
Dokumentnummer KS 2017/1526-4
Tillhör ärende KS 2017/1526
Skyddskod Allmän handling
Diarieplan

Offentlig eller sekretessbelagd
Alla allmänna handlingar i kommunens diarium är offentliga, utom de som är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Du har rätt att läsa alla offentliga handlingar. Skälet till att handlingar blir skyddade av sekretess kan vara att de innehåller känsliga personuppgifter.

Offentlighetsprincipen är en del av tryckfrihetsförordningen som är en av Sveriges grundlagar.

Mer om offentlighetsprincipen