Arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen, Norrköping, månadsdata

Oktober 2022

Arbetslösheten fortsätter att minska

Andelen arbetslösa i åldersgruppen 16-64 år i Norrköping var 9,2 procent av den registerbaserade arbetskraften i oktober 2022, vilket var en minskning med -1,1 procentenheter sedan oktober 2021. Vi får gå tillbaka till 2008 för att hitta en oktobermånad med lägre arbetslöshet än den nuvarande.

Arbetslösheten i riket var 6,6 procent, en minskning med -0,7 procentenheter sedan oktober 2021.

Andelen av arbetskraften som varit arbetslösa i mer än 12 månader i Norrköping var även den lägre jämfört med oktober 2021 och 2020.

Verksamhetsstatistik från Arbetsförmedlingen i korthet:

 • Arbetslösheten bland 16-64 åringar i Norrköping var 9,2 procent i oktober 2022 (-1,1 procentenheter*).
 • Det innebär att 6 530 personer (-930*) i åldern 16-64 år var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa i riket var 6,6 procent (-0,7 procentenheter*).
 • Om Norrköping skulle ha samma arbetslöshetsnivå som riket skulle runt 1 800 personer behöva avskrivas som arbetslösa i kommunen.
 • Arbetslösheten minskade även i alla jämförda kommuner (Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Västerås och Örebro). I genomsnitt minskade arbetslösheten med -0,8 procentenheter i dessa kommuner jämfört med oktober 2021.

Unga vuxna, 18-24 år

 • Arbetslösheten bland 18-24 åringar i Norrköping var 11,0 procent i oktober 2022 (-1,4 procentenheter*).
 • Det innebär att 800 personer (-160*) i åldern 18-24 år var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa 18-24 åringar i riket var 8,3 procent (-1,1 procentenheter*).
 • Arbetslösheten bland 18-24 åringar minskade även i alla jämförda kommuner (Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Västerås och Örebro). I genomsnitt minskade arbetslösheten bland 18-24 åringar med -1,2 procentenheter i dessa kommuner jämfört med oktober 2021.

Utrikes födda

 • Arbetslösheten bland utrikes födda 16-64 åringar i Norrköping var 22,4 procent i oktober 2022 (-2,8 procentenheter*).
 • Det innebär att 3 880 (-590*) utrikes födda personer var inskrivna som arbetslösa.
 • Andelen arbetslösa utrikes födda 16-64 åringar i riket var 16,3 procent (-1-8 procentenheter*).
 • Arbetslösheten bland utrikes födda minskade i alla jämförda kommuner (Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Västerås och Örebro). I genomsnitt minskade arbetslösheten bland utrikes födda med -2,0 procentenheter i dessa kommuner jämfört med oktober 2021.

* förändringen sedan samma månad föregående år 

Not: Antalsuppgifterna avrundade till närmaste tiotal

Tabellen nedan ger en sammanfattande bild av arbetslösheten i Norrköpings kommun under oktober 2022.

Längre tidsserier

I bifogat exceldokument (länk) Excel, 248.5 kB. (Excel, 248.5 kB) finns månadsstatistik över arbetslösheten i Norrköping, riket, Östergötlands län och några jämförda kommuner i längre tidsserier.

Länkar till rapporter på Arbetsförmedlingens hemsida:

Analyser och prognoser

Arbetsförmedlingens statistik

Arbetslösheten i Norrköping, länet och riket

Östergötlands län som helhet och riket har lägre arbetslöshet än Norrköping. Se uppgifter för aktuell månad i tabellen nedan. 

Diagram och tabeller över utvecklingen i Norrköping, länet och riket finns även i följande dokument, tillsammans med diagram över åldersgruppen 18-24 år:

Diagram och tabeller över arbetslösheten i Norrköping, länet och riket Pdf, 33.2 kB. (Pdf, 33.2 kB)

Jämförelse arbetslöshet inrikes- och utrikes födda

Arbetslösheten bland dem som är födda i Sverige var 4,9 procent (åldersgruppen 16-64 år). För dem som är födda i ett annat land var arbetslösheten 22,4 procent.

Andelen arbetslösa av den registerbaserade arbetskraften har minskat jämfört med läget för ett år sedan både bland födda i Sverige och utrikes födda. Diagrammet nedan visar antalet arbetslösa uppdelat på födelseland.

Jämförelse med några kommuner

I jämförelse med kommunerna Uppsala, Eskilstuna, Linköping, Jönköping, Helsingborg, Örebro och Västerås har Norrköping en relativt hög arbetslöshet, endast Eskilstuna och Helsingborg har högre. Den genomsnittliga arbetslöshetsnivån i de jämförda kommunerna var 7,8 procent i oktober, att jämföra med 9,2 procent i Norrköping. Jönköping har lägst arbetslöshet av de jämförda kommunerna med 5,0 procent av den registerbaserade arbetskraften.

Arbetslösheten minskade i alla jämförda kommuner i oktober 2022 jämfört med oktober 2021, i genomsnitt var minskningen -0,8 procentenheter i dessa kommuner. I riket som helhet minskade arbetslösheten med -0,7 procentenheter. I Norrköping var minskningen -1,1 procentenheter, se utvecklingen i diagrammet nedan.

Även bland 18-24 åringar minskade arbetslösheten i alla jämförda kommuner i oktober 2022 jämfört med oktober 2021. I genomsnitt var minskningen -1,2 procentenheter i dessa kommuner. I Norrköping minskade arbetslösheten i denna åldersgrupp med -1,4 procentenheter och i riket var det en minskning med -1,1 procentenheter.

I bifogat dokument nedan redovisas diagram och tabeller över arbetslöshetsutvecklingen för ovanstående jämförda kommuner och de två åldersgrupperna:

Diagram kommunjämförelse Pdf, 326.2 kB. (Pdf, 326.2 kB)

Nya lediga jobb

Uppgifterna ovan är hämtade från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Det finns även publicerade uppgifter om antalet nya lediga jobb, men dessa uppgifter bör tolkas med försiktighet enligt Arbetsförmedlingen då det finns frågor kring registreringen som man inte har utrett. Uppgifterna finns som månadsstatistik på Arbetsförmedlingens hemsida.

Om statistiken

Redovisningen ovan bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft, se detaljerad beskrivning nedan.

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik tillhör inte Sveriges officiella statistik. Den officiella arbetslöshetsstatistiken redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) i deras Arbetskraftsundersökning (AKU).

Arbetslösheten är säsongsberoende. Främst är det andelen öppet arbetslösa som ökar under sommarmånaderna, men även under jul och nyår. Speciellt gäller det gruppen unga vuxna. Det innebär att månadsstatistik bör jämföras med motsvarande månad under tidigare år.

Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Mer information finns på Arbetsförmedlingens hemsida https://arbetsformedlingen.se/statistik.

Arbetslösa som andel av den registerbaserade arbetskraften

Från och med den 30 september 2011 har Arbetsförmedlingen förändrat sitt sätt att beräkna andelen arbetslösa. Istället för att som tidigare relatera till befolkningen 16-64 år kommer procenttalen att baseras på den registerbaserade arbetskraften.

Skälet till förändringen är att den gamla beräkningsmetoden har underskattat vissa gruppers arbetslöshet. En sådan grupp är till exempel de som är utrikesfödda. I den gruppen finns en relativ stor andel som varken arbetar eller är arbetssökande jämfört med befolkningen i stort. Som en förenklad illustration kan man tänka sig en grupp som består av 100 individer. Om 50 jobbar och 10 är arbetslösa blir arbetslösheten 10 procent (10/100=10 %) om man relaterar till hela gruppen. Om man däremot relaterar till arbetskraften i gruppen — de som jobbar, 50 personer, och de som är arbetslösa, 10 personer, — blir arbetslösheten 16,7 procent (10/60 = 16,7%).

Det faktiska antalet arbetslösa påverkas däremot inte.

Arbetslösheten i relation till arbetskraften
Statistiska Centralbyrån, SCB, som står för den officiella arbetslöshetsstatistiken, relaterar arbetslösheten till arbetskraften. Dessvärre är SCB:s uppgifter om arbetskraftens storlek inte möjlig att bryta ner på lokal nivå. Därför har Arbetsförmedlingen tidigare relaterat arbetslösheten till hela befolkningen i en grupp eller på en ort.

Anledningen till att Arbetsförmedlingen nu kan genomföra den här förändring är att de har tagit fram ett nytt mått för att räkna fram arbetskraften: den så kallade registerbaserade arbetskraften. Hur den beräknas visas i rutan nedan.

Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar:

 • Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik Rams) som består av alla som bor på en ort och som jobbar på orten eller som pendlar till jobb på annan ort. Dessa uppgifter uppdateras en gång per år, i november.
 • Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
 • Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen).
Kontakt
Utrednings- och utvecklingsenheten
Olle Kylensjö
Statistiker