Tobak och e-cigaretter

Sedan den 1 juli 2019 krävs tillstånd för att få sälja tobak (lagen 2018:2088) om tobak och liknande produkter). Det krävs tillstånd både för den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) och den som ägnar sig åt annan typ av försäljning (partihandel).

Tillstånd för att sälja tobak

Om du vill börja sälja tobak ska du ansöka om tillstånd innan försäljningen börjar. Det kan du göra via en e-tjänst eller genom att skicka in en blankett till livsmedelsenheten på samhällsbyggnadskontoret.

Ansök om tillstånd att sälja tobak

När du ansöker om tillstånd för att sälja tobak ska du bifoga följande handlingar:

 • Registreringsbevis från Bolagsverket
  Registreringsbevis som bifogas ansökan får inte vara äldre än sex månader.
 • Eventuell fullmakt
  Om ombud anlitas ska fullmakt bifogas.
 • Ägarförhållanden med mera
  I ansökan ska redovisas vem eller vilka som äger det sökande bolaget.
 • Köpeavtal eller arrendeavtal
  Köpeavtal eller arrendeavtal ska bifogas ansökan om du tagit över en befintlig verksamhet.
 • Redogörelse för kostnader och finansiering
  Använd bilagan till ansökan för att redogöra för finansieringen.
 • Egenkontrollprogram
  Egenkontrollprogrammet beskriver verksamhetens kontroll vid försäljningen av tobaksvaror.

Avgift för ansökan och årlig avgift för tillsyn
Kommunen tar ut en avgift för vår hantering av din ansökan. Att ansöka om tillstånd att sälja tobak kostar enligt nuvarande taxa 10 456 kronor. När du fått tillstånd om tokaksföräljning tar vi också ut en årlig avgift för tillsyn av verksamheten. Just nu ligger den årliga avgiften på 3 921kronor per år.

Läs mer om våra avgifter och vad som ingår i vår taxa Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

 

Så hanterar vi din ansökan
När du skickat in din ansökan om tillstånd gör kommunen en lämplighetsprövning. Kommunen granskar bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som till exempel Polisen, Skatteverket, Tullverket och Kronofogden.

Försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

För försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare räcker det med att göra en anmälan till livsmedelsenheten på samhällsbyggnadskontoret. Till din anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram.


OBS! Denna e-tjänst gäller inte för tobaksfria nikotinprodukter.

 

Anmäl försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare


Avgift för anmälan och årlig avgift för tillsyn
Kommunen tar ut en avgift för vår hantering av din anmälan. Att anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare kostar enligt nuvarande taxa 1 961 kronor. När du fått tillstånd om tobaksförsäljning tar vi också ut en årlig avgift för tillsyn av verksamheten. Just nu ligger den årliga avgiften på 1 961 kronor per år.

Läs mer om våra avgifter och vad som ingår i vår taxa Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Anmäl ändringar i befintligt tillstånd

Om du har ett tillstånd men ska göra en förändring i din verksamhet eller vill avsluta försäljning av tobaksvaror ska du anmäla det till kommunen.

Anmäl förändringar i ditt befintliga tillstånd att sälja tobak

Kommunen tar ut en timavgift för anmälningar om ändringar. Du betalar ett timpris på 1 307 kr/timma.
Läs mer om våra avgifter och vad som ingår i vår taxa Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Den 1 augusti 2022 förväntas lagen om tobaksfria nikotinprodukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Riksdagen ska fatta beslut om detta den 21 juni. Innan beslut är fattat av riksdagen så går det inte att göra någon anmälan om tobaksfria nikotinprodukter men så fort lagen är antagen så kommer vi lägga ut information på hemsidan och lansera en e-tjänst för anmälan av tobaksfria nikotinprodukter. Så håll utkik på vår hemsida efter den 21 juni.


Du kan ta del av mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida: Tobaksfria nikotinprodukter — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Om ett tillstånd inte följs

Om kommunen uppmärksammar att en verksamhetsutövare inte följer sitt tillstånd eller inte längre uppfyller kraven för sitt tillstånd, kan kommunen meddela en varning. Vid en eller flera varningar kan kommunen också välja att återkalla tillståndet. Kommunen har möjlighet att återkalla ett tillstånd om:

 • Tillståndet inte längre nyttjas.
 • Den som har fått tillstånd inte längre uppfyller kraven för tillstånd.
 • Det inom den tillståndspliktiga verksamheten har förekommit brottslig verksamhet som tillståndsinnehavaren känt till men inte ingripit mot.
 • Tillståndsinnehavaren har fått en eller flera varningar men inte har rättat till det som låg till grund för varningen eller varningarna.

Överklagande
Kommunens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt, kammarrätt, Högsta förvaltningsdomstolen). I beslutet framgår hur du ska göra om du vill överklaga beslutet. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen.

Märkning av tobaksvaror

Den 20 maj 2019 infördes gemensamma EU-regler kring spårbarhets och säkerhetsmärkning på cigaretter och rulltobak. För övriga tobaksvaror gäller de nya märkningsreglerna från och med den 20 maj 2020. Syftet med de nya reglerna är att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.

Information om identitetsmärkning och säkerhetsmärkning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Rökförbud på vissa allmänna platser

En annan viktig förändring i den nya tobakslagen är att rökförbudet utökats på vissa allmänna platser utomhus.
Mer om rökfria miljöer på kommunens webbplats

Mer information om tobakslagen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa, livsmedelsenheten

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.