Eldningsförbud utfärdat i hela Östergötland Eldningsförbudet gäller från och med tisdag den 30 maj klockan 10.00 och tills vidare. Läs mer om eldningsförbudet

Använda stadens mark

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Med ett tillstånd för markupplåtelse kan du vara med och bidra till ett levande Norrköping - genom evenemang, försäljning, uteservering med mera.

Riktlinje för markupplåtelse Pdf, 15.4 MB.

I Norrköpingskartan (NOKA) kan du se vad som är allmän platsmark, samt vilka platser det redan finns markupplåtelser på, under vilken tid och period. Allmän plats ligger under fliken - Planer och byggprojekt, aktuella markupplåtelser ligger under fliken – Resor och trafik

Norrköpingskartan (NOKA)

Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos Polismyndigheten

Hur söker jag tillstånd?

Innan du lämnar in en ansökan om tillstånd kan du kontakta samhällsbyggnadskontoret för rådgivning. Till exempel för att kontrollera om tillstånd behövs eller inte, lämpliga platser för verksamheten eller vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Du ska alltid kontakta Polismyndigheten som bedömer om verksamheten kan ske utan fara för trafiken eller för ordning och säkerhet.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos Polismyndigheten


Polisen granskar din ansökan med hänsyn till trafik, gångtrafik, allmän ordning och säkerhet och skickar sedan ansökan på remiss till kommunen. Det är oftast samhällsbyggnadskontoret som förvaltar marken och som därför alltid får remissen. Vid bedömningen av ansökan tar kommunen hänsyn till:

  • skötsel
  • markanvändning
  • stadsbild
  • miljöfrågor och trafik
  • framkomlighet och tillgänglighet

Om kommunen väljer att säga nej till ansökan får inte tillstånd ges av Polismyndigheten.

Utöver markupplåtelsen är det du som vill använda kommunens mark som är skyldig att hålla dig informerad om vilka andra tillstånd som krävs, som till exempel:

bygglov eller

serveringstillstånd

Riktlinje för markupplåtelse på allmän platsmark Pdf, 15.4 MB.

Vad behöver jag tillstånd för?

Vill man nyttja den allmänna platsen och använda den på ett sätt som inte överensstämmer med det ändamål platsen upplåtits för, behöver man alltid ansöka om tillstånd hos polismyndigheten enligt ordningslagen.

Det kan även förekomma i andra fall än de som är upptagna nedan.

Allmänna sammankomster
Allmänna sammankomster är helt avgiftsbefriade från kommunens taxor gällande upplåtelser på offentlig plats.
Cirkus eller tivoli

För mindre cirkusar och tivoli anvisas plats vid Tyska torget. För större cirkusar och tivoli anvisas plats vid Himmelstalund.

Evenemang
Festivaler och konserter
Försäljning

Ansökan kan göras max 3 månader innan aktuell upplåtelsetid. En ansökan får inte omfatta flera platser. Försäljning av skrymmande objekt tillåts enbart i försäljningszon 3. Försäljning får enbart ske kl. 08-20. Med undantag för foodtrucks/matvagnar. Tillstånd ges endast för försäljning till företag med F-skattsedel, i enlighet med de regler som skatteverket har.

I försäljningszon 3 gäller:
En ansökan kan max omfatta 30 dagar i följd eller 30 dagar utspridda under en 12-månaders period.

I försäljningszon 1 och 2 gäller:
En ansökan kan max omfatta 7 dagar under en kalendermånad.

I försäljningszon 1 gäller:
Försäljning får enbart ske inom de markerade platserna i bilaga 2a-e.
Samma sökande får inte tillstånd på intilliggande platser samtidigt.
I det fall en sökande inte vill nyttja hela den anvisade platsen kan resterande yta upplåtas till annan sökande.För försäljning vid Hötorget, se bilaga 2e, gäller särskilt att en ansökan kan omfatta samtliga dagar upp till 12 månader i taget.

Utanför din verksamhet
Uteservering

Krav på skötsel och utformning av uteserveringar:

Uteservering sommar Pdf, 296.4 kB.

Uteservering vinter Pdf, 399.4 kB.


Mer information om hur du utformar din uteservering för att passa in i stadsmiljön och hur den uppfyller kraven för tillgänglighet hittar du i riktlinjerna.

Utformning uteserveringar Pdf.

Öppettider uteserveringar Pdf, 214.5 kB.

Tillgänglig och användbar utemiljö Pdf, 1.2 MB.


Du behöver ansöka om markupplåtelse även för en tillfällig uteservering, till exempel för en helg.

Tänk på att du kan behöva andra tillstånd för din verksamhet.

Alkoholtillstånd
När man söker tillstånd för att servera alkohol på uteserveringen läggs stor vikt vid polismyndighetens bedömning av risk för störningar av den allmänna ordningen på och omkring serveringsstället.

Ansök om tillstånd för alkoholservering


Livsmedelstillstånd

All restaurangverksamhet måste registreras på samhällsbyggnadskontoret.

Mer om registrering av restaurangverksamhet


Bygglov

Om riktlinjerna för uteserveringar följs kräver inte din uteservering bygglov. Vissa markiser, väggar och golv kan kräva bygglov.

Bygglov

Utsmyckning och tillfällig park
Övrigt att söka tillstånd för

Det kan förekomma andra situationer som gör att tillstånd behövs. Är du osäker på om du behöver tillstånd? Kontakta samhällsbyggnadskontoret eller Polismyndigheten.

Vad kostar det?

Den sökande betalar en avgift till samhällsbyggnadskontoret för användande av offentlig plats. Taxan bestäms av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun och gäller sedan 1 maj 2020. Utöver avgiften till samhällsbyggnadskontoret tar även polisen ut en avgift.

Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark Pdf, 900.3 kB.

Polisens avgifter

Allmän information om markupplåtelse

Den som enligt ordningslagen (1993:1617) ansöker om tillstånd från polismyndigheten, kan få lov att tillfälligt använda kommunens allmänna och offentliga plats för olika ändamål.

Det gäller både privatpersoner som föreningar och företag.

Norrköpings kommun välkomnar alla som vill bidra till att göra staden mer levande och aktiv.

De som vill nyttja den allmänna platsen och använda den på ett sätt som inte överensstämmer med det ändamål platsen upplåtits för behöver alltid ansöka om ett tillstånd hos polismyndigheten enligt ordningslagen.

Polismyndigheten bereder ansökningar och beslutar om tillstånd i detta avseende.

Ansökan skickas under beredning på remiss till bland annat kommunen för yttrande.

Polismyndigheten får inte upplåta mark i strid mot kommunens yttrande.

De villkor som kommunen ställer i sitt remissyttrande för en markupplåtelse är polismyndigheten skyldig att ta med i sitt beslut.

Polismyndigheten tar ut en administrationsavgift oavsett om din ansökan blir tillstyrkt eller avstyrkt.

Denna ansökningsavgift behöver betalas omgående för att polismyndigheten ska börja att handlägga ert ärende.

Norrköpings kommun tar ut en avgift enligt Lag (1957:259), utifrån vad du har tillstånd för och i vilket område du sökt ditt tillstånd.

Kommunen tar ut en minimiavgift på 900 kronor på alla ansökningar förutom ansökningar som gäller allmänna sammankomster.

Ansökan ska innehålla en tydlig kartbild på vilken yta du önskar nyttja, mått på ytan (längd, bredd samt antal kvadratmeter). Under vilken tidsperiod, datum och klockslag, samt vad du önskar nyttja den till. Ju mer information du skickar med i din ansökan desto bättre är det och desto fortare kan vi handlägga ert ärende. Om det saknas information i ansökan kan handläggningen dra ut på tiden då vi måste begära in kompletteringar.

Kommunen har en handläggningstid på upp till 14 dagar, det är därför viktigt att ni är ute i god tid mer er ansökan.