Marktilldelning

Här finner du som är byggherre eller investerare information om aktuella och planerade marktilldelningar för bostäder inom Norrköpings kommun. Kontaktuppgifter finns under respektive objekt.

Få senaste nytt via e-post

Vill du ha senaste nytt om aktuella marktilldelningar? Anmäl dig i så fall till vår sändlista för utskick. Skicka en e-post med företagets uppgifter till e-post:

marktilldelning@norrkoping.se

Aktuella marktilldelningar

Här presenteras våra aktuella marktilldelningar.

Inbjuden tävling - Framtidens innovativa boende, Björkalund

Marktilldelningstävling för kvarteret Ankan, start i augusti 2022

Byggdialog - prata om dina byggplaner med kommunen

Byggdialogen är ett samtalsforum för dig som arbetar med bostadsproduktion i Norrköping. Träffa stadsarkitekten, enhetschefen exploatering, detaljplanering och bygglov.

Läs mer och anmäl ditt företag till byggdialogen 

Kommande marktilldelningar

Norrköpings kommun arbetar fortlöpande med att planlägga och förbereda nya bostadsobjekt. Nedan följer information om kommande marktilldelning.

Sandtorp 2, etapp 3
Sandtorp etapp 3
 
 • Två (2) byggrätter för radhus kommer att marktilldelas under år 2023, markerat med rött.
 • 5 stycken småhustomter kommer att tilldelas 2023.
Svärtinge Skogsbacke


 • Marktilldelningstävling preliminärt hösten 2022 för område C, flerbostadshus.
 • Område B - friliggande villor via mäklare under 2022.
Inre hamnen, etapp 1
Kvarter A

 • Kvarter A återstår att marktilldela. Tidpunkt för marktilldelningen sätts när förutsättningar för flytt av hetvattencentralen är fastställda.

Inre hamnen

Inre hamnen, etapp 2


 • Inom etapp 2 finns både privatägd och kommunägd mark (rödmarkerat). Kommunen äger cirka hälften av området.
 • Kv Ankan, Framtidens innovativa boende # 2, tävling kommer sommaren 2022
 • Marktilldelning av kommunens mark påbörjas omkring år 2023

Inre hamnen

Fyrby


 • Planerade markanvisningar inom området är 2 tomter för radhus/parhus/kedjehus under 2022.
 • Försäljning småhustomter har påbörjats och fler planeras att säljas under hösten 2022.
Tråbrunna


 • Byggrätt för parhus, radhus eller kedjehus (rödmarkerat) under 2022
 • Försäljning småhustomter kommer ske hösten 2022
Björkalund


 • Marktilldelningstävling för flerbostadshus under 2022. Tävling med fokus på hållbart byggande och klimatanpassning. Mer info under rubriken Björkalund/Inre Hamnen klimatanpassningstävling – Markerad i rött
 • Försäljning småhustomter kommer ske under 2022 - Markerad i blått
Skärblacka, Kullerstad

 

 • Försäljning småhustomter kommer ske hösten 2022
 • Marktilldelningstävling av radhus/parhus/kedjehus (blåmarkerat) är under 2022.
Björkalund/Inre Hamnen klimatanpassningstävling

Vinnovatävlingar i Björkalund och Inre hamnen gällande klimatanpassning och arkitektur. Mer information kommer läggas ut under våren 2022.

Framtidens innovativa boende # 2 Ankan kommer under sommaren 2022

Power Point presentation Powerpoint, 7 MB. (Powerpoint, 7 MB)

Riktlinjer för marktilldelning bostäder

Stadsplaneringsnämnden har tagit fram riktlinjer för hur tilldelning av kommunägd mark avsedd för bostäder ska fördelas till marknaden. Syftet är att tilldelning av mark för bostäder ska vara förutsägbar, transparent och tydlig för marknaden.

Ladda ner Handlingsplan för marktilldelning vid bostadsbyggande Pdf, 2.4 MB. (Pdf, 2.4 MB)

Sedan 31 augusti 2015 finns även kommunövergripande antagna riktlinjer för markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Riktlinjerna finns i två dokument och kan laddas ner här:

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av markanvisningsavtal Pdf, 39.6 kB. (Pdf, 39.6 kB)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31

Kommunövergripande riktlinje för tecknande av exploateringsavtal Pdf, 37 kB. (Pdf, 37 kB)
Antagen av kommunfullmäktige 2015-08-31


Genomförda marktilldelningar under 2019 till 2022

Här kan ni hitta tidigare marktilldelningar (ej aktuella längre)

Framtidens innovativa boende #1, Björkalund
Intresseanmälan är avslutad.

Ektorp 2:2
Tävlingen är avslutad

Trähus, Sandtorp
Tävlingen är avslutad

Husvagnen 1
Tävlingen är avslutad, vinnare Newport Collection AB

Triangelfastigheterna
Tävlingen är avlutad, vinnare Fastighets AB Regio och ED Bygg AB

Kajbyggnad, Inre hamnen
Tilldelats Ostia AB.

Billigt boende, Sandtorp
Tävlingen är avslutad

Intresseanmälan för drivmedelstation vid E4:an
Sista dag för att anmäla intresse var den 30 oktober 2020.

Radhus/parhus/kedjehus Fyrby
Tävling avslutad, vinnare Svenskhusproduktion.

Radhus/parhus/kedjehus Tråbrunna
Tävling avslutad, vinnare Nock.

Kajbyggnad, restaurang, Inre hamnen
Tävlingen är avslutad, inga anbud inkom.

Flerfamiljshus, Fyrby, Norrköping
Anbudstävling Beslut om vinnare är taget. Vinnaren är Livi Fastigheter AB och Collins Properties Sweden AB 

Svanen 5 inom Inre Hamnen
Arkitekttävling. Beslut om vinnare fattades 12 februari.


Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Exploatering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping