Inbjuden tävling
Framtidens innovativa boende, Björkalund

Härmed inbjuder Norrköpings kommun till inbjuden tävling för kvarteret Amfiteatern inom Björkalund i Norrköpings kommun.

Underlag för inbjudan

Nedan hittar ni tävlingprogrammet Pdf, 1.9 MB. (Pdf, 1.9 MB) i pdf format.

Denna tävling har föranletts av en prekvalificering, endast de utvalda teamen som bjudits in kan delta i tävlingen. Komplett tävlingsförslag ska vara Norrköpings kommun tillhanda senast 2022-09-30 klockan 14.00.

Inlämning görs i Rosens reception på Trädgårdsgatan 21 eller skickas via post till:

ATT: Joakim Lindblom
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret Exploatering
601 81 Norrköping

Förslag lämnas i förseglat kuvert och märks med förslagsställarens motto samt “Marktilldelningstävling Amfiteatern”. Teamets kontaktuppgifter ihop med mottot lämnas i separat förseglat kuvert ihop med tävlingsförslaget.

Detaljplan och övrigt underlag

Nedanstående filer avser underlag för anbudstävlingen. marktilldelning@norrkoping.se

Designstrategier

Energi

Klimatdeklaration

Cirkularitet

Innovation

Baskarta, vypunkt, bilder

Riktlinjer och detaljplan

Utredningar

Frågor och svar

Frågor och svar kan ställas fram till den 31 augusti 2022 och skickas till marktilldelning@norrkoping.se. Frågor besvaras successivt allt eftersom de kommer in, inte under semester v,27, 28, 32 Sista dag för besvarande av frågor är den 13 september 2022.

Fråga 1, 23/6:

  1. Vilken typ av fordon planerar kommunen att använda för upphämtning av avfall i området? Hämtas sopor med traditionellt vis eller med kranbil för underjordiska behållare typ Moloker?

Svar 1, 1/7: Nodra som sköter sophanteringen i Norrköping trafikerar området med både konventionellt fordon samt fordon för tömning av Moloklösningar. 

Det finns riktlinjer kring hur förutsättningarna ska vara för att skapa en tillgänglig och arbetsmiljösäker tömning av bland annat underjordsbehållare samt hur gator och vändplaner ska vara utformade för att Nodra ska kunna framföra sina fordon. Jag skickar med en länk till dem Avgifter och regler för avfall - Nodra AB

Nodra vill att de som funderar på att installera underjordsbehållare samråder med dem innan de väljer insamlingslösningen. När sedan bygglovet kommer är Nodra med och ger synpunkter på det för att se till att tömning fungerar.

Fråga 2, 23/6:

  1. Finns möjlighet att stanna (angöra) längs huvudgatan eller kommer den att förses med förbud att stanna? Finns möjlighet för sopbil att stanna på gatan och hämta avfall från detta håll?
  2. Svar 2, 1/7:

Holmtorpsvägen är huvudled i området och angöring för sophämtning skall ske från kvartersgatan Dekorstigen som omger fastigheten eller inom fastighet.


På gatan Dekorstigen kommer det att vara möjligt att parkera vilket gör det problematiskt för Nodra att utföra tömning från gatan då de inte lyfter behållarna över bilar och att förbjuda parkering under vissa tider och dagar har sina begränsningar. Det som krävs är då att tömning sker från kvartersmark och då behöver Nodra kunna stanna samt vända på ett säkert sätt på den platsen.

  1. Fråga 3 30/7:
  2. Vad är det för stopp-tid för inlämning av de fysiska delarna i tävlingen (planscherna), d.v.s. hur länge är det bemannat för inlämning sista tävlingsdag?
  3. Svar 3, 1/7: På sidan 9 i tävlingsprogrammet står det att tävlingsförslaget ska vara inlämnat senast den 30/9 kl 14.


Fråga 4, 5/7:

I inbjudan står det att Björkalund ska räknas till ytterzonen. Rent geografiskt ligger vi nära gränsen där mellanzonen börjar. Vore det inte rimligt att försöka argumentera för att tomten kan bli en del av mellanzonen med planerad stadsbebyggelse och kollektivtrafik? Särskilt då detta ska bli en pilotprojekt inom hållbarhetsfrågor vore det synd att tvingas bygga för mkt bilparkering.

Svar 4, 7/7: Förslaget som lämnas in ska följa den angivna p-normen i ytterzon enligt den indelning som gjorts av Norrköpings kommun i kommunens riktlinje för parkering.

Relaterat