Förorenade områden

Områden klassas som förorenade när halten av ett ämne, en förorening, är så hög att den riskerar att skada människors hälsa eller vår miljö.

Föroreningen kan finnas i mark, grundvatten, ytvatten, sediment, byggnad, anläggning eller deponi. Föroreningarna är ofta lämningar efter gamla industrier, verksamheter och deponier.

Rapportera en förorening

Den som upptäcker en förorening är skyldig att omgående underrätta byggnads- och miljöskyddsnämnden.

Blankett för att anmäla upptäckt av förorening i mark, byggnad eller anläggning

Vem ansvarar för förorenade områden?

I första hand är det den som har orsakat föroreningen som ska undersöka och bekosta åtgärder för efterbehandling. I en del fall är det fastighetsägaren eller en exploatör som har ansvaret.

För att ta reda på om ett område är förorenat och vilken efterbehandling som behöver göras krävs en miljöteknisk undersökning. I vårt informationsblad kan du kan läsa om miljötekniska undersökningar.

Anmäl åtgärder i förorenad mark, byggnad eller anläggning

En anmälan om avhjälpandeåtgärd måste lämnas till byggnads- och miljöskyddsnämnden i god tid:

  • innan arbetet med att åtgärda föroreningen startar
  • innan andra åtgärder vidtas som riskerar att öka exponeringen eller sprida föroreningen.

Blankett för anmälan om åtgärder i förorenad mark, byggnad eller anläggning

Markrening

Här kan du läsa om områden i Norrköping där marken renas just nu.

Inre hamnen

När Norrköping växer har många förorenade områden blivit attraktiva. Inre hamnen är ett sådant område. Här har närheten till vatten har varit viktig för områdets industrier. När industrierna lämnade området blev den förorenade marken kvar. Innan Inre hamnen kan byggas måste marken saneras. Det gör man med en ny teknik som renar marken på djupet.

När Norrköping växer har många förorenade områden blivit attraktiva. Inre hamnen är ett sådant område. Här har närheten till vatten har varit viktig för områdets industrier. När industrierna lämnade området lämnade de också förorenad mark efter sig. Innan Inre hamnen kan byggas måste marken saneras. Det gör man med en ny teknik som renar marken på djupet.

I Inre hamnen har olika industrier haft sin verksamhet under många år. Verksamheterna har förorenat jorden och grundvatten. Vi har funnit höga halter i närheten av det gamla gasverket och den gamla skeppsdockan.

Saneringsarbetet har pågått sedan hösten 2017. Först ut var Kolkajen och nu rengörs det gamla gasverksområdet, söder om Saltängsgatan.

För att komma åt de djupaste föroreningarna ska en ny teknik användas, så kallad termisk rening. Det innebär att marken hettas upp, via borrade hål, till över 100 grader. Då kokas föroreningarna till gas som sedan kan sugas upp och renas.

Dåtid och framtid

1851 anlades Norrköpings gasverk i hamnen. Som andra stad i Sverige fick Norrköping gasbelysning som lyste upp gator och torg. Gasen användes också bland annat i motorer, spisar och värmepannor.

På området stod ugnar för framställning av stadsgas genom avgasning av stenkol. Gasen lagrades i en så kallad gasklocka med en djup stensatt brunn under sig. Den lilla gasklockan i Inre hamnen var sju meter djup. Tillverkningen av gas upphörde 1960, medan gastillverkningen från gasnafta fortsatte ända fram till 1988. Då revs gasverket, och kvar fanns ett förorenat område av tjära, bensen och metaller.

I Inre hamnen skapas en härlig stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser, badplatser, småbåtshamn och nya kanaler.

Följ utvecklingen av Inre hamnen här

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.

Dukat bord

Behöver du hjälp med flera myndighetsärenden, som till exempel brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd eller serveringstillstånd? Norrköpings kommun kan erbjuda dig ett "dukat bord" där du får träffa fler handläggare vid samma tillfälle. Boka din tid genom att skicka e-post.