Radon

Radon är en färg- och luktlös radioaktiv gas. Den bildas när radioaktiva ämnen i berggrund och mark sönderfaller. Radon finns överallt. Men vi kan inte uppfatta radongasen med våra sinnen utan måste ta hjälp av instrument för att mäta radonhalten.

Höga halter av radon i bostadsluften är en allvarlig risk för din hälsa.

Var finns radon?

  • Radon finns naturligt i marken i varierande mängder i stora delar av Sverige. Gasen kan tränga in i husen genom sprickor i grunden, golvbrunnar och andra rörgenomförningar, inspektionsluckor mm.
  • Radon kan också finnas i vatten från djupborrade brunnar. När du spolar vatten som innehåller radon, avgår gasen till bostadsluften. Förhöjda halter kan ibland finnas i dåligt ventilerade utrymmen, hos hydroforen till exempel.
  • Även byggmaterialet "blåbetong" kan avge radon.

Gränsvärde för hälsorisker

Strålsäkerhetsmyndighetens riktvärde för olägenhet för människors hälsa är 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Har du ett årsmedelvärde som är högre, bör du göra åtgärder som minskar radonhalten.

Även i Boverkets byggregler är 200 Bq/m3 högsta tillåtna radonhalt i nybyggda hus.

Mätningen utförs med en särskild spårfilm i plastdosa.

Du vänder dig själv till någon av nedanstående ackrediterade (godkända) laboratorier för att beställa en mätning:

Mättiden är viktig
Det riktvärde vi har för bostäder i Sverige är ett medelvärde för hela året. Radonhalterna kan variera kraftigt både under dygnet och med årstiden. Därför är det viktigt att mätningen pågår i två till tre månader under perioden oktober till april.

Behöver du en snabb, rådgivande mätning?
Det finns korttidsmätningar, på mellan två dygn och två veckor om du behöver en mätning snabbt för att få ett ungefärligt värde. Men kom ihåg att en korttidsmätning bara är rådgivande och inte kan användas för något myndighetsbeslut eller för ansökan om radonbidrag.

Har du radonhalter över 200 becquerel per kubikmeter i ditt hus, måste du ta reda på var det kommer ifrån för att göra rätt åtgärder.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Det är fastighetsägaren som enligt miljöbalken har ansvaret för att kontrollera och åtgärda så att radonhalten inomhus är lägre än 200 becquerel per kubikmeter. Att känna till radonhalten i inomhusluften ingår i miljöbalkens krav på fastighetsägarens egenkontroll av verksamheten.

Om du ska köpa nytt hus måste du själv ta reda på om det finns radon i huset eftersom radon inte betraktas som ett dolt fel.

Säljare och mäklare har en skyldighet att upplysa om de radonproblem som de känner till.

Kan ingen mätning redovisas ska du begära att köpekontraktet:

  • innehåller en paragraf som ger dig rätt att mäta i efterhand och
  • säger hur kostnaderna för en eventuell sanering ska fördelas.

Bor du i bostadsrätt eller hyreshus är det din fastig­hets­ägares skyldig­het att kont­rol­lera radon­halterna. Vänd dig till din bostads­rätts­före­ning eller din hyres­värd för att höra vad som gjorts.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping