Gör en anmälan

En del åtgärder kräver inte bygglov. Däremot måste du göra en anmälan och invänta startbesked innan du börjar bygga.

När behöver du göra en anmälan?

Du behöver göra en anmälan om du ska:

 • Ändra bärande delar i en byggnad.
 • Installera eller göra stora ändringar för hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation.
 • Installera eller göra stora ändringar för vatten och avlopp.
 • Ändra en byggnad så att det påverkar brandskyddet.
 • Riva huvudbyggnad utanför detaljplanerat område.
 • Göra en attefallsåtgärd för en- eller tvåbostadshus.

Läs mer om bygglovfria åtgärder för en- och tvåbostadshus

Du behöver inte göra en anmälan om du ska:

 • Byta eldstad till likvärdig med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt, samt anslutning till rökkanal.
 • Byta eldstadsplan.
 • Glidgjuta skorsten, sätta in insatsrör i befintlig skorsten eller liknande underhållsåtgärd.

Att göra en anmälan

Gör en anmälan

Om du vill göra en anmälan ska du skicka in:

 • Ansökan om bygglov med uppgifter om kontrollansvarig
 • Teknisk beskrivning
 • Konstruktionsritningar för det du vill anmäla
 • VVS-ritningar
 • VA-situationsplan för VA-anslutningar
 • Vid rivning ska du även skicka in situationsplan och ohyresintyg.

Om du ska göra en anmälan för de bygglovfria åtgärderna för en- och tvåbostadshus ska du normalt skicka in: 

 • Ansökan om bygglov
 • Plan- och fasadritningar
 • Sektionsritning
 • Situationsplan
 • Teknisk beskrivning
 • Förslag till kontrollplan.

Beroende på vad du ska bygga kan kraven på handlingar variera. Kontrollera med samhällsbyggnadskontoret, bygglov om andra handlingar krävs som till exempel:

 • Uppgift om kontrollansvarig
 • Konstruktionsritningar för det du vill anmäla
 • VVS-ritningar
 • VA-situationsplan för VA-anslutningar.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Boka möte med en bygglovshandläggare

Med anledning av corona-viruset har vi tillfälligt stängt möjligheten att boka tid med bygglovshandläggare. Vi planerar att öppna denna tjänst igen så snart som möjligt.