Skadeanmälan trafik

Om du har skadat dig själv eller ditt fordon, på en väg-, gång- och cykelbana som kommunen är väghållare för, kan du under vissa omständigheter ha rätt till skadestånd.

När en skada sker bör du i första hand göra anmälan till ditt försäkringsbolag för att nyttja dina egna försäkringar. Försäkringsbolaget hanterar skadan och betalar ut ersättning enligt gällande försäkringsavtal.

Skadeanmälan till kommunen

Här kan du göra en skadeanmälan på person- eller fordonsskada där Norrköpings kommun är väghållare och du anser att kommunens väghållning var orsaken till skadan.

Du kan välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand, eller fylla i ansökan direkt i formuläret och sedan skriva ut och signera ansökan. Glöm inte att skriva ut och bifoga eventuella bilagor.

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
601 81 Norrköping

Detta krävs för att få skadestånd

För att du ska få ersättning för en skada alternativt ersättning för en självriskkostnad, krävs att du kan visa att kommunen eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Vårdslöshet innebär i praktiken till exempel:

  • att vi har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid
  • att vi inte har skyltat vid ett vägarbete som borde ha varit skyltat.

Det räcker alltså inte att du kan visa att din skada på något sätt har att göra med våra drift- och underhållsåtgärder för att få ersättning.

Trafikantens ansvar

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden. På sträckor med varningsskyltar får du som trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten måste du vara extra försiktig.

Samhällsbyggnadskontorets ansvar

Samhällsbyggnadskontoret är kommunens väghållare och ansvarar för att hålla kommunens gator i ett tillfredsställande skick genom underhåll och andra åtgärder.

All drift och underhåll av gator samt gång- och cykelbanor sköts av entreprenörer, som har till uppgift att åtgärda brister som upptäcks vid en egen inspektion eller efter anmälan från allmänheten. När entreprenören får kännedom om en brist som är trafikfarlig ska den åtgärdas snarast.

Det är tyvärr inte möjligt för entreprenören att ha ständig bevakning av alla kommunens gator. Skador kan uppstå snabbt och oftast får entreprenören kännedom om det först när en skada skett.

Publicerad: måndag, 24 maj 2021
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping