Gång- och cykelbro över Motala ström

Visualisering av gång- och cykelbro i Inre hamnen.

Genom en gång- och cykelbro knyts Inre hamnen ihop med de södra stadsdelarna. Längs södra kajen anläggs en ny gång- och cykelbana med konstutsmyckningar och miljöer för rekreation.

Inre hamnen är en genomgripande samhällsbyggnadsomvandling där en helt ny innerstadsdel bildas med plats för bostäder, företagande och restauranger. Det vattennära läget utmärker det nya området och Norrköpings kommun anlägger vägar, cykelbanor och gångstråk och annan infrastruktur.

Sommaren 2023 ska en ny cykelbro stå klar som över Motala ström, från den södra kajen till den norra sidan och Inre hamnen, öster om Hamnbron.

Cykelbron knyter ihop stadsdelarna och främjar hållbart resande. Den förstärker stadslivet och underlättar för boende och besökande till Inre hamnens centrala delar där det kommer att finnas badanläggning, stadsdelspark med lekmiljö och trevliga kajpromenader. Bron ansluter även till Brännerigatan som i förlängningen når Johannisborgsområdet.

Arbetsområde i Inre hamnen. Brofundament i Motala Ström.

Arbetet med fundamenten för den nya gång- och cykelbron är i gång. Bilden tagen i september 2022 den från norra sidan. Bråvallaverket skymtar i bildens högra kant.

Gång- och cykelväg längs Södra kajen

Längs södra kajen kommer till en början en enkel och temporär gång- och cykelväg att anläggas. Gång- och cykelvägen blir ett stråk som binder samman Inre hamnen med befintlig infrastruktur.

På Hamnbron kommer dagens räls ersättas med gång- och cykelbana och befintliga passager västerut över Sjötullsgatan kommer göras säkrare för gående och cyklister. Här anläggs även en ny passage söderut. Den nya gång- och cykelbanan sträcker sig över kajen och ansluter till den nya cykelbron.

En plats för rekreation och konst

Södra kajen kommer att utformas som ett tillfälligt parkstråk med inslag av konst. Konsten på Södra kajen ska bidra till att skapa ett livfullt, tillfälligt och experimentellt evenemangsrum som bidrar med aktivitet och trivsel. 2018 togs ett konstprogram fram för Inre hamnen. Utifrån programmet har sedan konstnärliga gestaltningar tagits fram för sex olika platser. Södra kajen och den nya gång- och cykelbron är två av dessa.

Kartbild över Södra kajen med sträckning av ny gång- och cykelväg

Övergripande tidplan och kontakt

Planerad publicering i e-avrop: 2022
Byggstart: gång- och cykelbro inleddes under våren 2022. Arbetet med gång- och cykelväg på Södra kajen planeras starta i februari 2023.
Planerat färdigställande: sommaren 2023
Kontakt:

Daniel Hildén, projektledare gång- och cykelbro.
E-post: daniel.hilden@norrkoping.se

Maria Olsson, projektledare södra kajen
E-post: maria.olsson@norrkoping.se

Elisabet Manfred, landskapsarkitekt Inre hamnen.
E-post: elisabet.manfred@norrkoping.se