Östra Promenaden

Östra promenaden i vårsolsken

I över 100 år har promenaderna omfamnat centrala Norrköping. De planterades för att ge norrköpingsborna frisk luft och möjlighet till motion. Idag mår träden allt sämre till följd av att rotsystemen konkurrerar med ledningar och bilarna fått ta allt större plats. Nu arbetar Norrköpings kommun för att rädda promenaderna för framtida generationer.

Just nu pågår ombyggnationen av Östra Promenaden, som planeras att stå färdig till sommaren 2023.

Nya träd och andra förbättringar

Hösten 2021 påbörjades arbetet med att byta ut träden i Östra Promenaden, då samtliga 162 träd togs ner. Nu har samliga 190 nya träd planterats ut.

Under projektet byggs gator och ledningar om för att gynna trädens tillväxt. Samtidigt utförs förbättringar för kollektivtrafik, gående och cyklister. Östra Promenadens parkkvaliteter ska också höjas genom ny möblering, belysning och blommande planteringar.

Ambitionen vid ombyggnaden är att delvis återskapa 1800-talets ursprungliga promenader och samtidigt anpassa till framtiden. När projektet är klart så kommer Östra Promenaden både kunna nyttjas för transporter och för rekreation av många framtida generationer.

Norrköpings kommun arbetar med projektet tillsammans med byggföretaget NCC.

Prenumerera på nyheter om byggnationen av Östra Promenaden

Håll dig uppdaterad kring hur arbetet med Östra Promenaden påverkar dig som bor, jobbar eller brukar röra dig på eller omkring området.

Anmäl din e-postadress i formuläret nedan så får du löpande information från projektet.

Du kan när du vill avsluta din prenumeration.

Hur ser Östra Promenaden ut 2023?
 • Promenaden kantas av omkring 200 nyplanterade träd som är cirka 7 meter höga.
 • Promenaden är mer ett parkstråk än dagens trafikled med nya gångvägar, möblering och fler planteringar.
 • Biltrafiken har ett körfält i vardera riktning.
 • Gående, cyklister och kollektivtrafik är prioriterade och har bättre
  framkomlighet än idag.
 • Längs båda sidor av promenaden finns separata gång- och cykelbanor.
 • Det finns nya hållplatser för kollektivtrafiken och ett separat körfält
  för bussar till Trafikplats Ljura.
 • Mötet mellan Södra och Östra Promenaden går i en bågform för
  att mer likna hur det såg ut när promenaderna ursprungligen byggdes.
 • Gång- och cykeltunneln vid badhuset är ersatt med nya övergångsställen.
Illustrationsbild

Klicka på bilden för att göra den större

Varför måste Östra Promenaden byggas om just nu?

Att byta ut lindarna i promenaden ingår i kommunens skötselplan för promenaderna och är någonting som har planerats sedan lång tid tillbaka, bland annat genom en uppodling av nya lindar som anlades för omkring 20 år sedan. Anledningen till att trädbytet behöver ske just nu är att de nya träden har växt till sig och är så pass stora (6-8 meter höga med en vikt på omkring 2 ton vardera) att de måste planteras på sin nya plats om de ska kunna användas. Säkerheten är en annan viktig aspekt. Att träden inte mår bra märks också genom några incidenter med fallande träd och grenar. Än så länge har dock inga personskador skett.

Noggranna undersökningar och utvärderingar har visat att det bästa är att byta ut samtliga träd på en gång. Tidigare försök med att ersätta enstaka träd har inte fallit väl ut då de trängts undan av de större träden, som tagit både näring och solljus. Ledningarna i marken spelar också en viktig roll – trädens rotsystem påverkas negativt av ledningarna, som därför behöver flyttas. För att kunna flytta ledningarna utanför trädens växtbäddar på ett rationellt sätt kan man inte arbeta etappvis utan behöver föryngra hela Östra Promenaden samtidigt. I samband med detta kommer ledningarna även att förnyas.

Eftersom promenaderna är klassade som byggnadsminnen omfattas de av ett strikt lagskydd. Länsstyrelsen har gett tillstånd till trädbytet samt även gett biotopskyddsdispens för att fälla träden men ställer krav på kompensationsåtgärder, som kommunen åtagit sig och har färdiga planer för att uppfylla.

Varför byggs inte Johannisborgsförbindelsen först?

Johannisborgsförbindelsen är prioriterad och finansierad och ett detaljplanearbete pågår just nu för fastigheterna Amerika 3 och Oljan 1 med närområde inom stadsdelarna Risängen, Sylten, Saltängen och Slottshagen i Norrköping, vilket är den första etappen av Johannisborgsförbindelsen. Trädföryngringen kan dock inte invänta Johannisborgsförbindelsen utan behöver ske innan den är på plats eftersom sticklingarna annars skulle gå förlorade.

Tidplanen för Johannisborgsförbindelsen är byggstart: november 2023, klart december 2025.

Johannisborgsförbindelsen

Vad innebär det att promenaden är ett byggnadsminne?

Sedan 1994 är Norrköpings promenader klassade som byggnadsminne. Det betyder att de ska bevaras för framtiden. Skyddsområdet omfattar hela gaturummet, från kvartersmark till kvartersmark. I länsstyrelsens beslut kan man bland annat läsa att alléerna ska vårdas och underhållas så att karaktären bevaras. Vård, underhåll och föryngring ska ske enligt skötselplan och åtgärdsprogram som Norrköpings kommun upprättat.

Hur ser de nya träden ut?

De nya träden utgörs av sticklingar från promenaderna som Norrköpings kommun sedan 2000-talets början har odlat på Billbäcks plantskola. Dessa är nu omkring 6-8 meter höga, med ett stamomfång på 35 till 40 centimeter samt en vikt på omkring 2 ton och behöver planteras på sin nya plats.

Vad händer med träden som tas ner?

Ändringen innebär att nästan samtliga träd i Östra Promenaden fälls och ersätts med nya. Totalt fälls 162 träd. 5 så kallade anekdotträd bevaras och 190 nya träd planteras, så att fler nya träd kommer att planteras än vad som tas ner.

Promenaden ska bli mer sammanhängande genom att Södra och Östra Promenadens trädrader planteras samman. Olika kompensationsåtgärder planeras såsom mulmholkar, ekoxekomposter och andra faunadepåer kommer att utföras. Åtgärderna syftar till att förstärka värden för arter knutna till gamla ädellövträd i staden samt i spridningsstråk mot Ingelsta ekbackar och Händelö naturreservat.

Stammarna från träden som tas ned kommer att användas till olika kompensationsåtgärder som ekoxekomposter och liknande (se ovan). Några träd kommer flisas och användas som täckmaterial kring de nya trädens stammar och i planteringsytor.

Hur påverkas naturvärdena?

Det är gamla träd med höga biologiska värden som förloras, och under ganska lång tid kommer det att bli konsekvenser för fågelliv, pollinerande insekter och ekosystemtjänster. Det gäller till exempel trädens funktioner att ge skugga, ta upp vatten och till viss del reducera luftföroreningar och buller. Eftersom träden ersätts och inte tas bort kommer ändå en del av funktionerna att finnas kvar. Successivt får också de nya träden samma ekologiska funktioner som de gamla träden har idag.

Inventeringar har gjorts av fladdermöss och insekter i promenaderna. Det visade sig inte finnas så mycket naturvårdsarter av insekter, åtminstone inte i Östra Promenaden. När det gäller fladdermöss undviker de promenaderna redan idag, eftersom fladdermöss undviker belysning. Det finns ett antal vanliga fågelarter som häckar i promenadträden, men avverkningarna görs efter att häckningsperioden är avslutad.

Kontakt

Vid frågor kontakta i första hand kommunens kontaktcenter.

Telefon: 011-15 00 00
E-post:
norrkoping.kommun@norrkoping.se

Entreprenör: NCC Sverige AB

Planerad byggstart: hösten 2021

Planerat färdigställande: sommaren 2023

Projektledare: Michael Botvidsson, 076- 603 10 00

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping