Vilbergsparken

Nu byggs Vilbergsparken om. Parken kommer att bli mer varierad med ny växtlighet och aktiviteter för alla.

I och med ombyggnationen anpassas hela stadsdelen för att kunna ta emot extrema regn som väntas i och med att klimatet förändras. Parken får en ny damm som ska samla upp vatten vid höga vattenflöden men också bidra till mervärden för besökare.

Den nya Vilbergsparkens växtlighet lyfter fram årets alla säsonger med tydligare entréer. Med hjälp av en utökad belysning blir Vilbergsparken även en park som går att nyttja efter mörkrets timmar. Nya gångsystem och sittplatser gör att delar av parken som förut varit svårtillgängliga blir tillgängliga för alla. Ny aktivitets- och sportytor ger möjlighet till en aktivare fritid.

Visualiseringsbild Den stora dammen

Byggnationen pågår från juni 2021 till hösten 2022.

  • Under byggtiden kommer parken att ha begränsad tillgänglighet och det kan bli störningar, som buller från maskiner, under dagtid.
  • Gång och cykelvägar kan komma tidvis att stängas av, men det ska alltid gå att ta sig igenom parken via någon gång- och cykelväg.
  • Den befintliga lekmiljön vissa gräsytor kommer att vara öppen under hela byggtiden.
Illustration över hela Vilbergsparken med bland annat aktivitetsyta och nya dammen.

Parkens olika områden

Naturleken

I anslutning till lekplatsen byggs en naturlek där naturmaterial som stenar, stockar och växter spelar huvudrollen. Ena dagen kan du bo i en trädkoja. Nästa dag leker kurragömma bland träden, klättrar på en trädstam eller balansera på stenar och stockar. Naturleken ska vara en spännande och utmanande miljö som väcker fantasin.

Illustration över naturleken med balansbana och klätterträd.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Aktivitetsslinga och översvämningsyta

Att vara aktiv ska vara roligt och lätt. Aktivitetsslingan kommer vara en plats där både unga och gamla ser en möjlighet till att vara aktiv. Vare sig du vill gå en promenad, stärka rörligheten och smidigheten eller sätta fysiken på prov så kommer du att hitta en aktivitet som passar dig. Slingan, som är 400 meter, går runt en ny konstgräsplan och kantas av aktiviteter som gym, boulebana och parkour. Konstgräsplanen får en läktare och nya mål. Hela ytan förses med olika bänkar och i östra delen kan du vila på en solig grässlänt.

Hela aktivitetsytan är nedsänkt och kantas av ett dike för att tillfälligt kunna hantera översvämning vid extrema regn. Två översvämningsdiken norr och nordväst om Vilbergsskolan hjälper också till att skydda befintlig bebyggelse från översvämningar vid extrema regnmängder.

Illustration aktivitetsytan med bland annat bollplan, löparbana och utegym.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Körsbärsdalen och Farmors kullar

Låt dig välkomnas av en blommande entré i körsbärsdalen. Under våren kommer parken att lysas upp av de rosa blommorna. På hösten skimrar träden i orange och rött. Genom körsbärsdalen leds du in till parken. Ta en paus, sätt dig ner och beskåda de underbara färgerna innan du fortsätter att upptäcka parken.

På Farmors kullar kan du gå längs rinnande vatten i en grönskande och blommande miljö. Ett område för vila, promenader och återhämtning. Vattenväxter, buskar, träd och kullar skapar en intressant dynamik och ett skådespel åt sinnena. Diket som slingrar sig fram vid kullarna leder dagvattnet vidare ner till dagvattendammen. Längs diket går en gångväg med bänkar för vila, på en av kullarna finns en utsiktsplats med sittplatser och på två ställen kan du gå över diket på en bro.


Illustration över Farmors kullar. Ett dagvattendike slingrar sig fram. Två broar leder över diket.

Klicka på bilden för att se den i större format.

Dammen

Vilbergsparken kommer att vara en viktig del i att skapa en mer hållbart dagvattenhantering som minskar risken för översvämningar. Det ger också en möjlighet att få synligt vatten i parken i form av dagvattendamm och dike. Delar av parken kommer också att byggas om för att tillfälligt kunna ta om extrema regn.

I den östra delen av Vilbergsparken anläggs en dagvattendamm där den öppna dagvattenlösningen bildar en damm med intressanta växtmiljöer som kommer utvecklas över tid. Dammen ska rena och fördröja dagvatten från området. Vattennivån i dammen och diket vid Farmors kullar kommer att variera. Diket kommer endast att vara vattenfyllt när det regnar och vid torrt väder kan dammens vattennivå vara låg. Dammen kompletteras med ett omkringliggande gångstråk och sittplatser i solläge.

Illustration över dammen.

Utvecklingen av parken görs i samarbete mellan kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnadskontoret och Nodra.

Planerad byggstart: juni 2021

Planerat färdigställande: hösten 2022

Kontakt: Carolina Olsson, landskapsarkitekt, e-post: carolina.olsson@norrkoping.se, telefon 011-15 27 07

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping