Norra Himmelstalund, Himmelstalund

Program norra Himmelstalund inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med programmet är att ta ett helhetsgrepp på ett större omvandlingsområde, norr om Motala ström inom Himmelstalund; ”norra Himmelstalund”. Programmet visar hur området på ett tydligt sätt knyts samman med omgivande stadsdelar och skapar en lättorienterad gatustruktur. Målet för norra Himmelstalund är en stadsdel där bostäder, kontor och service blandas med verksamheter som inte är störande. Målet för programdokumentet är att utreda området på en övergripande nivå för att det sedan ska vara ett stöd i det fortsatta arbetet med detaljplaneläggning.

För att läsa mer om projekt Himmelstalund klicka på den länkade texten.

Uppdrag

Samhällsplaneringsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till program den 11 juni 2019.

Samråd

13 december 2021 - 7 februari 2022 var miljökonsekvensbeskrivningen till programmet för norra Himmelstalund på samråd.

Samrådshandling som var på samråd 13 december 2021 - 7 februari 2022:
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 5.3 MB. (Pdf, 5.3 MB)


17 juni - 13 augusti 2020 var programmet på samråd.

Samrådshandlingar som var på samråd 17 juni - 13 augusti 2020:
Program Pdf, 27.7 MB. (Pdf, 27.7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 949.4 kB. (Pdf, 949.4 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.