Södra Butängen och Johannisborg

Planprogram för södra Butängen och Johannisborg med närområde i Norrköping

Syftet med planprogrammet är att ge en helhetsbild över hur Butängen ska utvecklas till en levande och hållbar stadsdel väl integrerad med övriga staden samt Norrköpings centralstation. Planprogrammet kommer att fastställa en struktur för hur den nya stadsdelen som växer fram i Butängen och stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planprogrammet belyser även kopplingarna mot den nya stadsdelen Inre hamnen och staden i övrigt.

Planprogrammet kommer att resultera i flera detaljplaner.

Det finns mer att läsa på next.norrkoping.se om Butängen och nytt resecentrum.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planprogrammet den 12 oktober 2016.

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) beslutade den 23 oktober 2018 att utöka planprogrammet med del av fastigheterna Sliparen 2 och 3, fastigheten Butängen 1:4 och del av Butängen 1:1.

Samhällsplaneringsnämnden har beslutat den 14 maj 2019 att justera programområdets gräns på flera ställen enligt förslag.

Samråd

Samrådstiden var den 17 maj - 15 augusti 2019.

Samrådsmöte i form av aktivitetsdag med guidningar och utställningar var den 25 maj 2019 och samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 29 maj 2019.

Samrådshandlingar:
ProgramkartaPDF (pdf, 61.8 MB)
ProgramPDF (pdf, 16.5 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 8.3 MB)
HållbarhetsprogramPDF (pdf, 2.4 MB)

Temakartor

GrönstrukturPDF (pdf, 6.6 MB)
KollektivtrafikPDF (pdf, 6.6 MB)
GCnätPDF (pdf, 6.6 MB)
GatunätPDF (pdf, 6.6 MB)

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Sofia Svensk
näringslivsutvecklare (ometablerings- och näringslivsfrågor)
011-15 30 50

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.