Bergsbron 7, Nordantill, ändring

Ändring av Stadsplan, Karta öfver Norrköping år 1879 fastigheten Bergsbron 7 inom Nordantill i Norrköping.

Syftet med ändringen av stadsplanen är att möjliggöra att gällande fastighetsindelningsbestämmelser (tomtindelning) upphävs.

Upphävandet bedöms inte ha någon direkt påverkan eller innebära betydande konsekvenser på omgivningen eller miljön.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet
den 10 oktober 2017.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 25 januari - 8 mars 2018.

Samrådshandlingar:
Planbestämmelser och planbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 216.8 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Samhällsplaneringsnämnden avslutade uppdraget att upprätta detaljplan för Tillägg till stadsplan, Karta öfver Norrköping år 1879 (fastigheten Bergsbron 7) den 11 juni 2019.

Ärendet ingår numera i Detaljplan för fastigheterna Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde inom Nordantill i Norrköping.

Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Gällande handlingar

PlankartaPDF (pdf, 336.4 kB)
PlanbestämmelserPDF (pdf, 1.5 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se