Beryllen 1 (Vilbergens centrum), Vilbergen

Detaljplan för fastigheten Beryllen 1 med närområde inom Vilbergen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett mer utåtriktat, tryggt och tillgängligt stadsdelscentrum där ny allmän plats förstärks som länk mellan framtida kollektivtrafikstråk och befintlig grönstruktur. Planförslaget syftar även till att förtäta och komplettera Vilbergens centrum med ny bebyggelse för bostäder, centrumverksamhet, kontor och vård. Sökanden föreslår en förtätning av området, vilket är i linje med översiktsplanen. Under planprocessen kommer arbetsformer där exploatören är med och driver planläggningen prövas.

Planbesked

Den 17 mars 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 8 september 2020.

Samråd

Den 26 maj - 23 juni 2021 är planförslaget på samråd.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Den 4 – 27 april 2022 var planförslaget ute på granskning.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 14 juni 2022, § 122.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 7 juli 2022.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 1.3 MB.
Planbeskrivning Pdf, 17.5 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 781 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 802.6 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 735.9 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.