Björkspinnaren 3 (bussgata), Smedby

Detaljplan för del av fastigheten Björkspinnaren 3 (bussgata) inom Smedby i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anslutning av bussgata från Styrstad till Fjärilsgatan.

Planbesked

Den 11 juni 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 juni 2020.

Samråd

Samrådstiden var den 24 juni - 12 augusti 2020.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen behandlades, under samrådet, med begränsat standardförfarande. Då det saknades godkännande från samtliga inom samrådskretsen övergick detaljplanen till att behandlas med standardförfarande. Därav anledningen till att den varit ute för granskning som annars hade utgått.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 28 augusti - 18 september 2020.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om anta detaljplanen den 13 oktober 2020, § 207.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 13 november 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 208.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.9 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 647.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 727.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 661.7 kB)

Kontakt

Magnus Gullstrand
tf. gruppledare detaljplanering
011-15 19 66

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.