Blomman 12, Gamla staden

Detaljplan för fastigheten Blomman 12 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Den äldre tingsrättsbyggnaden är inte längre funktionell som tingsrätt och den nya detaljplanen ska göra det möjligt att ha andra typer av verksamheter i lokalerna.

Det ska också göras möjligt att bygga ut den yngre tingsrättsbyggnaden för att kunna skapa funktionella lokaler som uppfyller tingsrättens säkerhetskrav.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 1 mars 2011.

Samråd

Samrådstiden var den 28 juni - 22 augusti 2013.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 457.8 kB. (Pdf, 457.8 kB)
Planbeskrivning Pdf, 930.4 kB. (Pdf, 930.4 kB)
Genomförandebeskrivning Pdf, 162.3 kB. (Pdf, 162.3 kB)
Behovsbedömning Pdf, 129.7 kB. (Pdf, 129.7 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Just nu pågår inget aktivt planarbete och detaljplanen har för närvarande ingen tidplan.

Utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.