Bollen 5, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Bollen 5 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra kontorsändamål i huvudbyggnaden Lennings sjukhem.

Planbesked

Den 19 mars 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 maj 2020.

För bättre samordning i detaljplaneprocessen kommer Bollen 5 ingå i detaljplan för fastigheten Kneippen 1:1 (Lenningska parken) med närområde.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.