Borg 17:25, Borg, ändring

Ändring av Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en större byggnadsarea som medger enplanshus på 200 kvadratmeter för huvudbyggnad.

Gällande detaljplan medger en byggnadsarea på 130 kvadratmeter för huvudbyggnad vilket anses bli för liten area om exploatören vill bygga enplansvillor. Ändringen önskas för 12 villatomter och berör del av fastigheten Borg 17:48 samt fastigheterna Borg 17:49-17:60.

Planbesked

Den 11 februari 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Vid ett positivt planbesked har kommunen för avsikt att börja ett planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 februari 2020.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Den 13 februari – 12 mars 2020 var planförslaget ute på samråd.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget. Om samtliga inom samrådskretsen samt länsstyrelsen godkänner planförslaget går ärendet vidare direkt till beslut om antagande i samhällsplaneringsnämnden och det blir därmed inget granskningsskede.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför antagande

Planförslaget bearbetas bland annat efter de synpunkter som lämnats under samrådstiden.

Om berörda parter är överens kan planförslaget godkännas utan granskning och ärendet går därmed vidare till beslut om antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta ändringen av detaljplanen den 12 maj 2020, § 110.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under samrådstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 4 juni 2020.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 1.5 MB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.2 MB)
Tillägg till behovsbedömningPDF (pdf, 330 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 220.1 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.