Borg 17:6, Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde för utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter samt mindre verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Den 6 september - 4 oktober 2019 är planförslaget ute på samråd och finns under denna tid tillgänglig i Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

Samrådsmöte i form av "öppet hus" kommer att ske torsdagen den 19 september 2019, drop in mellan klockan 18.00-20.00, på Klinga Golfklubb, Alsätersvägen 40, Norrköping.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de lämnas senast den 4 oktober 2019. Synpunkter måste lämnas skriftligt genom brev eller e-post och innehålla ditt namn och din adress. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplanering
601 81 Norrköping

E-post: detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.3 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 7.6 MB)
KungörelsePDF (pdf, 606.4 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Utvecklingsplaner i Klinga

Detaljplaneområdet är beläget i Klinga, sydväst om staden, och omfattar cirka 50 hektar. Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde i enlighet med det område som är utpekat i översiktsplanen för staden. Området har en nära koppling till väg E4, vilket lämpar sig för verksamheter med behov av regelbundna transporter. Detaljplanen prövar möjligheten för planläggning av verksamhetsmark med delvis utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter.

Till största delen utgörs planområdet av åkermark och en mindre del skogsklädd bergsrygg. Området angränsar till befintligt verksamhetsområde som planlades under början av 1990-talet. I nära anslutning ligger Klinga gård med samlad bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Intill den historiska bebyggelsen ligger ett område med villor uppförda under 2000-talets första decennium. Väster om planområdet finns en bergtäkt och strax söder om ligger en golfbana.

Det ursprungliga uppdraget som kontoret har haft från samhällsplaneringsnämnden var att planlägga området i två etapper, en detaljplan och ett planprogram. Detaljplanen skulle tas fram för en första etapp om 22 hektar samtidigt som ett planprogram skulle tas fram för ett större område. Beslut har nu fattats om att pröva ett större område på cirka 50 hektar i en och samma detaljplan. Anledningen är bland annat synpunkter som kommit fram i dialog med boende och verksamma i området samt den kulturhistoriska utredningen som har gjorts. Strategin som kommunen jobbar efter nu är att, intill det befintliga verksamhetsområdet, möjliggöra för utbyggnad i samma skala. De större byggnaderna placeras längre in i området, norr om bergsryggen.

En viktig knäckfråga har varit hur trafiken ska ledas in i det utökade verksamhetsområdet. De utredningar som kommunen har låtit göra visar att Skalles väg klarar den belastning som ett utbyggt verksamhetsområdet medför.

Under planarbetet tas utredningar fram för att få mer kunskap om exempelvis naturvärden, kulturmiljö, fornlämningar och trafikbuller.

Dialog- och informationsmöte den 24 april 2019

Nedan kan du ta del av den information som presenterades inför dialogmötet den 24 april 2019 på Klinga golfklubb. Samhällsbyggnadskontoret bjöd in till ett dialog- och informationsmöte om utvecklingen av Klinga verksamhetsområde.

Syftet med dialogen var att kommunen tidigt fick möjlighet att lyssna av dem som bor och verkar i området. Att få ta del av deras lokalkunskap, tankar och frågor kring den planerade utvecklingen av Klinga verksamhetsområde. Det var också ett tillfälle att informera om utvecklingsplanerna och informera om hur och när man kan lämna synpunkter i detaljplaneprocessen.

InformationsmaterialPDF (pdf, 39.3 MB)

Hemsidan uppdateras löpande när ny information tillkommer.

Kontakt

Johan Nordström, handläggare:
011-15 13 67

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se