Borg 17:6 (Klinga verksamhetsområde), Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde för utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter samt mindre verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Planbesked

Den 20 november 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 mars 2019. Ett nytt uppdrag togs den 19 juni 2019 där det beslutades att ett större område prövas i en och samma detaljplan. Tidigare var det tänkt att hela planområdet skulle delas upp i etapper. Se mer information om detta längre ner på sidan.

Samråd

Den 6 september - 4 oktober 2019 var planförslaget ute på samråd.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Den 16 december 2019 - 21 januari 2020 var planförslaget ute på granskning.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 7 april 2020, § 85. Kommunfullmäktige tog beslut om att anta detaljplanen den 25 maj 2020, § 91.

Överklagande/Överprövning

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 19 januari 2021 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa två inkomna överklaganden samt att mark- och miljödomstolen avslår övriga inkomna överklaganden. Sista dag att överklaga mark- och miljödomstolens beslut var den 9 februari 2021.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och skickades över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 18 maj 2021 att de beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Därför står mark- och miljödomstolens dom från den 19 januari 2021 fast.
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 18 maj 2021.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 13.9 MB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 9.8 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 916.5 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 819.1 kB)

Utredningar

Kulturhistoriskt planeringsunderlagPDF (pdf, 7.6 MB)
Rapport PM Dagvatten KlingaPDF (pdf, 4.3 MB) (slutversion, uppdaterad 2020-03-27)
Rapport PM Teknisk utredningPDF (pdf, 7.1 MB)
TrafikbullerutredningPDF (pdf, 5.5 MB)
PM Trafik förstudie Borg 17:6, KlingaPDF (pdf, 3.2 MB)
PM GeoteknikPDF (pdf, 1.3 MB)

Utvecklingsplaner i Klinga

Bakgrund

Detaljplaneområdet är beläget i Klinga, sydväst om staden, och omfattar cirka 50 hektar. Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde i enlighet med det område som är utpekat i översiktsplanen för staden. Området har en nära koppling till väg E4, vilket lämpar sig för verksamheter med behov av regelbundna transporter. Detaljplanen prövar möjligheten för planläggning av verksamhetsmark med delvis utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter.

Till största delen utgörs planområdet av åkermark och en mindre del skogsklädd bergsrygg. Området angränsar till befintligt verksamhetsområde som planlades under början av 1990-talet. I nära anslutning ligger Klinga gård med samlad bebyggelse från 1700- och 1800-talen. Intill den historiska bebyggelsen ligger ett område med villor uppförda under 2000-talets första decennium. Väster om planområdet finns en bergtäkt och strax söder om ligger en golfbana.

Det ursprungliga uppdraget som kontoret har haft från samhällsplaneringsnämnden var att planlägga området i två etapper, en detaljplan och ett planprogram. Detaljplanen skulle tas fram för en första etapp om 22 hektar samtidigt som ett planprogram skulle tas fram för ett större område. Beslut har nu fattats om att pröva ett större område på cirka 50 hektar i en och samma detaljplan. Anledningen är bland annat synpunkter som kommit fram i dialog med boende och verksamma i området samt den kulturhistoriska utredningen som har gjorts. Strategin som kommunen jobbar efter nu är att, intill det befintliga verksamhetsområdet, möjliggöra för utbyggnad i samma skala. De större byggnaderna placeras längre in i området, norr om bergsryggen.

En viktig knäckfråga har varit hur trafiken ska ledas in i det utökade verksamhetsområdet. De utredningar som kommunen har låtit göra visar att Skalles väg klarar den belastning som ett utbyggt verksamhetsområdet medför.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.