Borg 17:6 (Klinga verksamhetsområde), Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att utvidga och möjliggöra etablering av nytt verksamhetsområde för utrymmeskrävande lager och logistikverksamheter samt mindre verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.

Planbesked

Den 20 november 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 mars 2019. Ett nytt uppdrag togs den 19 juni 2019 där det beslutades att ett större område prövas i en och samma detaljplan. Tidigare var det tänkt att hela planområdet skulle delas upp i etapper. Se mer information om detta längre ner på sidan.

Samråd

Den 6 september - 4 oktober 2019 var planförslaget ute på samråd.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Den 16 december 2019 - 21 januari 2020 var planförslaget ute på granskning.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 7 april 2020, § 85. Kommunfullmäktige tog beslut om att anta detaljplanen den 25 maj 2020, § 91.

Överklagande/Överprövning

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 19 januari 2021 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa två inkomna överklaganden samt att mark- och miljödomstolen avslår övriga inkomna överklaganden. Sista dag att överklaga mark- och miljödomstolens beslut var den 9 februari 2021.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och skickades över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 18 maj 2021 att de beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Därför står mark- och miljödomstolens dom från den 19 januari 2021 fast.
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 18 maj 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 2.6 MB.
Planbeskrivning Pdf, 13.9 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 9.8 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 916.5 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 819.1 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.