Börsebo 3:2 (Rönö), Vikbolandet

Detaljplan för Börsebo 3:2 inom Rönö på Vikbolandet i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av villor intill Bråviken på Vikbolandet.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 november 2006.

Samråd

Samrådstiden var den 20 december 2010 - 11 februari 2011.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 915.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.1 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 193.8 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.2 MB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Just nu pågår inget aktivt planarbete och detaljplanen har för närvarande ingen tidplan.

Utställning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Planprogram

Som grund för planen finns ett planprogram som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas.

Planprogram för Börsebo 3:2 (Rönö), Vikbolandet

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.