Bossgård 11:58 (nordväst om Vikbolandsskolan), Östra Husby

Detaljplan för del av fastigheten Bossgård 11:58 (nordväst om Vikbolandsskolan) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att se över trafiksituationen för skolskjutsarna samt parkering för personal och pendlare vid Vikbolandsskolan.

Norr om den nya sträckningen av Bossgårdsvägen möjliggörs dessutom ett område för bostäder och centrumändamål.

Detaljplanen avviker från kommunens översiktsplan som anger utvidgning av det befintliga området för kyrka och kyrkogård. Den nya detaljplanen medför ny sträckning av Bossgårdsvägen vilket medför att delar av Bossgård 11:58 och Stora Gyllinge 1:11 tas i anspråk för allmän plats.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 mars 2010.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Detaljplanen var på utställning 11 maj - 9 juni 2015.

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under utställningen redovisas i ett utlåtande. När utställningen är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om godkännande av detaljplanen den 15 maj 2018. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om antagande av detaljplanen den 27 augusti 2018, § 131.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 2 oktober 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.3 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5.2 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 738.4 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 456.9 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 3.6 MB)
Utlåtande 1PDF (pdf, 2.7 MB)
Utlåtande 2PDF
(pdf, 672.3 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Mer information

Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun har upphävts och delats upp i två detaljplaner:

  • Detaljplan för del av fastigheten Bossgård 11:58 (nordväst om Vikbolandsskolan) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun.
  • Detaljplan för del av Bossgård 11:58 (vid Skenäsvägen - Arkösundsvägen) med närområde inom Östra Husby i Norrköpings kommun. Denna detaljplan vann laga kraft den 4 april 2016.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se