Cisternen 1, Sylten

Detaljplan för del av fastigheten Cisternen 1 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för teknisk anläggning i form av en tryckutjämningsanläggning för fjärrvärmeledningar samt en pumpstation. Den del av Syltenbergets gröna struktur som i nuläget ingår i område för industrimark omvandlas till naturmark.

Planbesked

Den 16 mars 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 mars 2021.

Samråd

Samrådstiden var den 3 juni - 16 augusti 2021.

 

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 26 november - 17 december 2021.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 15 mars 2022, § 49.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 20 april 2022.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 347.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 4.5 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 660.1 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 753.9 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 712.8 kB.

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.