Cisternen 1, Sylten

Detaljplan för del av fastigheten Cisternen 1 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för teknisk anläggning i form av en tryckutjämningsanläggning för fjärrvärmeledningar samt en pumpstation. Den del av Syltenbergets gröna struktur som i nuläget ingår i område för industrimark omvandlas till naturmark.

Planbesked

Den 16 mars 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 mars 2021.

Samråd

Samrådstiden var den 3 juni - 16 augusti 2021.

 

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 26 november - 17 december 2021.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 15 mars 2022, § 49.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 20 april 2022.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 347.7 kB. (Pdf, 347.7 kB)
Planbeskrivning Pdf, 4.5 MB. (Pdf, 4.5 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 660.1 kB. (Pdf, 660.1 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 753.9 kB. (Pdf, 753.9 kB)
Granskningsutlåtande Pdf, 712.8 kB. (Pdf, 712.8 kB)

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.