Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Enen 1 och Enen 8, Östantill

Detaljplan för fastigheten Enen 1 och fastigheten Enen 8 inom Östantill i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret med ytterligare byggrätt för bostäder. Lokaler i bottenplan ska studeras i planarbetet.

Den 16 juni 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 11 december 2018.

Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.