Exporten 9, Sylten

Detaljplan för fastigheten Exporten 9 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att kunna medge fler användningsområden än vad tidigare stadsplan möjliggjort. Föreslagen användning är ”C1J1” där C innebär användning med centrumfunktion som viss handel, kontor, gym, med flera, men ej dagligvaruhandel, ej hotell, samt ”J” som innebär användningen småindustri, hantverk, lager, partihandel.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 november 2011.

Detaljplaneprocessen börjar med att samhällsplaneringsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Den 30 april - 11 juni 2019 var detaljplanen på samråd.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under fjärde kvartalet 2019.

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Den 16 december 2019 - 21 januari 2020 var detaljplanen ute på granskning.

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 11 februari 2020, § 34.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av samhällsplaneringsnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av samhällsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 18 mars 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 449.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 286.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 235.9 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 352.5 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredning

Kvantitativ riskbedömningPDF (pdf, 1.7 MB)

Kontakt

Mats Alenljung, handläggare:
011-15 16 86

Gruppledare:
Julia Stenström Karlsson, 011-15 13 41

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se