Fagervik 1:20, Kolmården

Detaljplan för fastigheten Fagervik 1:20 med närområde inom Kolmården i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för marmorbrytning inom de aktuella fastigheterna.

Planbesked

Den 12 maj 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 maj 2020.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade den 15 december 2022, § 216, att avbryta uppdraget och avsluta ärendet.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Julia Stenström Karlsson
enhetschef detaljplanering
011-15 13 41

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.