Fagervik 1:26, Kolmården

Detaljplan för del av fastigheten Fagervik 1:26 inom Kolmården i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av caféverksamhet, pensionat och handel i del av fastigheten Fagervik 1:26 samt förstärka skyddet för den kulturhistoriskt intressanta stallbyggnaden.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 juni 2010.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Planen var på samråd 27 december 2012 - 21 februari 2013.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Detaljplanen var utställd under tiden 19 oktober - 16 november 2015.

Utställningen är den tredje i ordningen för planförslaget. En första utställning hölls den 9 juni - 8 juli 2014 och Stadsplaneringsnämnden antog detaljplanen 2014-09-17, § 182. Detta beslut överklagades och den 20 januari 2015 upphävdes beslutet om antagande av detaljplanen då samtliga berörda inte hade haft möjlighet att lämna synpunkter.

En andra utställning hölls 20 april - 20 maj 2015. Efter denna utställning har ytterligare justeringar gjorts som gör att planförslaget ställs ut igen, 19 oktober – 16 november 2015.

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 9 december 2015, § 279.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Stadsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen överklagades till länsstyrelsen.

  • Länsstyrelsen beslutade den 7 mars 2016 att avslå överklagandena och avvisade också yrkandet om inhibition.
  • Länsstyrelsens beslut har överklagats i rätt tid till mark- och miljödomstolen.
  • Den 17 oktober 2016 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa ett överklagande, avslå yrkande om syn och avslår överklagandena i övrigt.
  • Mark- och miljödomstolens beslut har överklagats i rätt tid och är överskickat till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Den 6 december 2016 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står därför fast, vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft.
  • Efter telefonsamtal med Mark- och miljööverdomstolen, den 19 december 2016, har Norrköpings kommun fått vetskap om att två klaganden inte har beaktats i Mark- och miljööverdomstolens beslut om prövningstillstånd. Därmed har det inte funnits grund för att detaljplanen skulle vinna laga kraft.
  • Beslut från Mark- och miljööverdomstolen angående de återstående klaganden väntas under januari 2017. Först därefter kan detaljplanen vinna laga kraft, i det fall klaganden inte medges prövningstillstånd. Ärendet har lagts upp som ett nytt mål hos Mark- och miljööverdomstolen.
  • Den 16 januari 2017 beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd och mark- och miljödomstolens dom står därför fast, vilket innebär att detaljplanen vann laga kraft.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 16 januari 2017.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 360.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.5 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 471.9 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 678.6 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 851.7 kB)
Utlåtande 1PDF (pdf, 628.5 kB)
Utlåtande 2PDF (pdf, 707.4 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se