Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna), del 2

Detaljplan för del av fastigheten Fiskeby 1:43 (vid Tråbrunna) med närområde inom Fiskeby i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att pröva markens lämplighet för huvudsakligen bostadsändamål och på så vis möjliggöra förtätning av området. Syftet är vidare att planlägga vägarna i Tråbrunnaområdet som allmänna gator i samband med kommunalt övertagande av befintlig vägförening.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 7 september 2010.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden(nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden för samråd 2 var den 29 april - 14 juni 2016.

Samrådstiden för samråd 1 var 27 november 2012 - 14 januari 2013.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 13 februari - 13 mars 2017.

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under utställningen redovisas i ett utlåtande.

När utställningen är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 12 december 2017, § 246.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Stadsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen.

  • Den 16 maj 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå samtliga överklaganden. Klaganden hade till och med den 7 juni 2018 på sig att överklaga mark- och miljödomstolens beslut.
  • Domen överklagades inte och detaljplanen vann därmed laga kraft den 7 juni 2018.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 7 juni 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 757.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.9 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 610.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 783.8 kB)
UtlåtandePDF (pdf, 810.3 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Mer information

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag, den 12 maj 2009, § 91, att ta fram en ändring av detaljplan för del av Fiskeby 1:1 m.fl. norra Bråvallaområdet. Syftet med planen var att pröva markens lämplighet för idrottsändamål.

Planarbetet inleddes med ett program, Program för detaljplan för fastigheten Fiskeby 4:3 (Fyrby) med närområde (bostäder och bollplaner) inom Fiskeby, vilket var föremål för samråd under hösten 2011 och godkändes av stadsplaneringsnämnden 2011-12-06, § 255.

Detaljplanen var föremål för samråd under december 2012 och januari 2013 och innehöll utöver idrottsverksamhet, industri och körövningsområde, även bostäder samt park- och naturområde. Del 1 av planområdet, Detaljplan för del av fastigheterna Fiskeby 1:43 och 1:1 med närområde (bollplaner) inom Fiskeby i Norrköping, gick vidare till utställning och antogs av stadsplaneringsnämnden den 19 juni 2013, § 121. Detaljplanen vann laga kraft den 12 november 2013 möjliggjorde befintlig idrottsverksamhet väster om nu aktuellt planområde.

Östra delen av ny detaljplan, gator i Tråbrunnaområdet, omfattas inte av programmet och västra delen av aktuellt planförslag avviker från upprättat program. Mark som i programmet föreslagits för idrottsverksamhet i den västra delen av planområdet föreslås i ny detaljplan istället planläggas för bostäder. Behovet av idrottsverksamhet har säkerställts enligt beskrivningen ovan och bostäder bedöms lämpligare än den planlagda industriverksamheten längs Drakengatan, se plankarta. I delar av planområdet är vatten, avlopp och väg redan anlagt i området.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se