Fiskeby 4:3, Fiskeby

Detaljplan för del av fastigheten Fiskeby 4:3 med närområde inom Fiskeby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att förtäta området med ny bostadsbebyggelse och andra kompletterande funktioner då befintliga fotbollsplaner har flyttats till nytt läge väster om Finspångsvägen. Kompletterande funktioner är exempelvis förskola och LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 7 september 2010.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 29 april - 14 juni 2016.

Samrådsmöte var den 19 maj 2016.

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 13 februari - 13 mars 2017.

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under utställningen redovisas i ett utlåtande.

När utställningen är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 15 juni 2017, § 126.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringsnämnden (nuvarnde samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarnde samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Stadsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen överklagades och skickades vidare till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 25 januari 2018 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa samtliga överklaganden. Klaganden hade till och med den 15 februari 2018 på sig att överklaga mark- och miljödomstolens beslut. Vid ett eventuellt överklagande begärs prövningstillstånd och ärendet skickas vidare till Mark- och miljööverdomstolen.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades inte och därmed vann detaljplanen laga kraft den 16 februari 2018.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 16 februari 2018.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 816.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 3.7 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 497.5 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.2 MB)
UtlåtandePDF (pdf, 510.9 kB)

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se