Fräsaren 10, Sågaren 3, Vulkan 7 och Centralstationen 2, Butängen

Detaljplan för fastigheterna Fräsaren 10, Sågaren 3, Vulkan 7 och Centralstationen 2 med närområde inom Butängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av järnväg och stadskvarter med blandat innehåll som skapar förutsättningar för hållbart resande inom regionen och hållbar stadsutveckling i Norrköping.

Planbesked

Den 18 oktober 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 18 oktober 2022.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Jackie Leiby
planarkitekt
011-15 13 53

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.