Gamla Rådstugan 1, Gamla staden

Detaljplan för del av fastigheten Gamla Rådstugan 1 med närområde inom Gamla staden i Norrköping

Planens syfte är att möjliggöra att kringbygga kvarteret Gamla Rådstugan med ny bebyggelse. Bebyggelsen kan innehålla blandade funktioner för ett levande tadsliv, centrumverksamhet med lokaler i markplan, kontor samt bostäder.

Beslutet vann laga kraft den 15 oktober 2019.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Martin Heidesjö, handläggare:
011-15 13 68

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se