Gåsåker 2:2, Arkösund

Detaljplan för fastigheten Gåsåker 2:2 inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för samlingslokal, föreningsverksamhet och bostad.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 21 april 2015.

Samråd

Samrådstiden var den 14 februari - 28 mars 2019.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning under perioden 8 - 29 oktober 2019.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om antagande den 11 juni 2020.

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 4 mars 2021 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena. Sista dag att överklaga mark- och miljödomstolens beslut var den 25 mars 2021.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och skickades över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Den 10 juni 2021 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd. Detaljplanen vann därmed laga kraft. Beslutet kan inte överklagas.
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 10 juni 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 249.6 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 326.6 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 479.3 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 674.3 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.