Gåsåker 2:2, Arkösund

Detaljplan för fastigheten Gåsåker 2:2 inom Arkösund i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för samlingslokal, föreningsverksamhet och bostad.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 21 april 2015.

Samråd

Samrådstiden var den 14 februari - 28 mars 2019.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning under perioden 8 - 29 oktober 2019.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om antagande den 11 juni 2020.

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 4 mars 2021 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå överklagandena. Sista dag att överklaga mark- och miljödomstolens beslut var den 25 mars 2021.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och skickades över till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Den 10 juni 2021 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd. Detaljplanen vann därmed laga kraft. Beslutet kan inte överklagas.
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 10 juni 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 249.6 kB. (Pdf, 249.6 kB)
Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)
Behovsbedömning Pdf, 326.6 kB. (Pdf, 326.6 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 479.3 kB. (Pdf, 479.3 kB)
Granskningsutlåtande Pdf, 674.3 kB. (Pdf, 674.3 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.