Getå 1:2, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Getå 1:2 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus samt ett fåtal bostäder i flerbostadshus eller radhus i naturnära läge.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 november 2012.

Samråd

Samrådstiden var den 2 september - 14 oktober 2015.

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 6 april - 4 maj 2020.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att antagande av detaljplanen den 19 oktober 2021, § 179.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 19 november 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 569.3 kB. (Pdf, 569.3 kB)
Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB. (Pdf, 3.5 MB)
Behovsbedömning Pdf, 667.7 kB. (Pdf, 667.7 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 898.8 kB. (Pdf, 898.8 kB)
Granskningsutlåtande Pdf, 720 kB. (Pdf, 720 kB)

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.