Getå 1:2, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Getå 1:2 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus samt ett fåtal bostäder i flerbostadshus eller radhus i naturnära läge.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 november 2012.

Samråd

Samrådstiden var den 2 september - 14 oktober 2015.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 962.5 kB. (Pdf, 962.5 kB)
Planbeskrivning Pdf, 5.6 MB. (Pdf, 5.6 MB)
Behovsbedömning Pdf, 141.6 kB. (Pdf, 141.6 kB)

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 6 april - 4 maj 2020.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 474.9 kB. (Pdf, 474.9 kB)
Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB. (Pdf, 2.6 MB)
Behovsbedömning Pdf, 392.5 kB. (Pdf, 392.5 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 420.1 kB. (Pdf, 420.1 kB)
Kungörelse Pdf, 267.7 kB. (Pdf, 267.7 kB)

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att antagande av detaljplanen den 19 oktober 2021, § 179.

Antagandehandlingar:
Handlingarna kommer att uppdateras med lagakraftdatum senast den 2 december 2022.
Plankarta Pdf, 569.2 kB. (Pdf, 569.2 kB)
Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB)
Behovsbedömning Pdf, 476.5 kB. (Pdf, 476.5 kB)
Samrådsredogörelse Pdf, 623.3 kB. (Pdf, 623.3 kB)
Granskningsutlåtande Pdf, 507.9 kB. (Pdf, 507.9 kB)

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 19 november 2021.

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.