Getå 1:2, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Getå 1:2 med närområde inom Kvillinge i Norrköpings kommun.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus samt ett fåtal bostäder i flerbostadshus eller radhus i naturnära läge.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 6 november 2012.

Samråd

Samrådstiden var den 2 september - 14 oktober 2015.

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 6 april - 4 maj 2020.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att antagande av detaljplanen den 19 oktober 2021, § 179.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 19 november 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 569.3 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.5 MB.
Behovsbedömning Pdf, 667.7 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 898.8 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 720 kB.

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.