Hageby 4:2, Hageby

Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 söder om Dragaregatan inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet, anpassad efter omgivande bebyggelse och parkmiljö.

Granskning pågår under perioden 17 december 2018 - 21 januari 2019 och förslaget finns då tillgängligt för granskning i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Under den här perioden kan du lämna dina synpunkter på planförslaget.

Lämna in synpunkter senast den 21 januari 2019.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

För att dina synpunkter ska tas med i det fortsatta arbetet med planen måste de lämnas skriftligt och innehålla ditt namn och din adress.

Synpunkter skickas till:

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 415.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 17.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 452.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 513.1 kB)
KungörelsePDF (pdf, 374.1 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Utredningar:

DagvattenutredningPDF (pdf, 3.3 MB)
Träd inom Detaljplan Hageby 4:2PDF (pdf, 4 MB)
Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 7.3 MB)
PM GeoteknikPDF (pdf, 2.5 MB)

Kontakt

Malin Hallor, handläggare:
011-15 13 78

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10
Under vecka 52 och vecka 1, helgfria vardagar, kan kontakt tas via Kontaktcenter, telefon 011-15 00 00.

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se