Hageby 4:2, Hageby

Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 söder om Dragaregatan inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förskoleverksamhet, anpassad efter omgivande bebyggelse och parkmiljö.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 15 oktober 2014.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden ger stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 26 januari - 9 mars 2018.

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” var den 7 februari 2018.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 403.4 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 120.3 kB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför granskning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 17 december 2018 - 21 januari 2019.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 415.8 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 17.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 452.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 513.1 kB)
KungörelsePDF (pdf, 374.1 kB)

Under granskningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under granskningstiden.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under granskningen redovisas tillsammans med de synpunkter som kommit in under samrådet i ett granskningsutlåtande.

När granskningstiden är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 11 juni 2019, § 144. Kommunfullmäktige (KF) tog beslut om att anta detaljplanen den 30 september 2019, § 132. Sista dag för överklagande är den 5 november 2019.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 412.2 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 17.4 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 440.8 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 501.4 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 431.5 kB)

Överklagande/Överprövning

Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet kommer att skickas till mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar:

DagvattenutredningPDF (pdf, 3.3 MB)
Träd inom Detaljplan Hageby 4:2PDF (pdf, 4 MB)
Miljöteknisk markundersökningPDF (pdf, 7.3 MB)
PM GeoteknikPDF (pdf, 2.5 MB)

Kontakt

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 och 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se