Händelö 2:41 (järnvägsmark), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (järnvägsmark) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra Ostlänkens passage genom det tidigare detaljplanelagda området, genom att ett mindre område planlagt som naturmark (N) ändras till Trafik (T).

Planbesked

Den 25 april 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 25 april 2017.

Samråd

Den 25 november 2019 - 7 januari 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 258.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.
Behovsbedömning Pdf, 682.3 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning

Detaljplanen beräknas skickas ut på granskning under våren 2022.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Tove Nilsson
planarkitekt
011-15 61 98

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.