Himmelstadlund 1:1 (bryggor), Himmelstalund

Detaljplan för del av fastigheten Himmelstadlund 1:1 inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av nya bryggor i Motala ström för allmänhetens tillgänglighet och ökad vattenkontakt samt att möjliggöra anläggande av badplats i anslutning till bryggorna.

Planbesked

Den 19 mars 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 maj 2019.

Samråd

Den 22 november 2019 - 20 januari 2020 var planförslaget ute på samråd.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 495.6 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.6 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 240.3 kB)

Bearbetning inför granskning
Utställning / Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 8 - 29 april 2020.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 378.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 233.9 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 245.6 kB)

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden som beräknas ske i september 2020.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Utredning

Anteckningar från myndighetssamrådPDF (pdf, 10.2 MB)

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.