Himmelstadlund 1:1 (bryggor), Himmelstalund

Detaljplan för del av fastigheten Himmelstadlund 1:1 (bryggor) inom Himmelstalund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av nya bryggor i Motala ström för allmänhetens tillgänglighet och ökad vattenkontakt samt att möjliggöra anläggande av badplats i anslutning till bryggorna.

Planbesked

Den 19 mars 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 maj 2019.

Samråd

Den 22 november 2019 - 20 januari 2020 var planförslaget ute på samråd.

Bearbetning inför granskning
Utställning / Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 8 - 29 april 2020.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 8 september 2020, § 185.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 13 oktober 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 378.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.5 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 462.7 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 664.6 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 443.8 kB)

Utredning

Anteckningar från myndighetssamrådPDF (pdf, 10.2 MB)

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.