Jursla 5:219, Jursla 5:19 och Jursla 1:26, Jursla

Detaljplan för fastigheterna Jursla 5:219, Jursla 5:19 samt del av Jursla 1:26 inom Jursla i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplan är att möjliggöra förskoleverksamhet.

Planbesked

Den 18 september 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsbyggnadsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 november 2019.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Elias Allouche
planarkitekt
011-15 19 68

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida