Kälebo, Arkösund

Detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun, del 2

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillskapandet av 27 nya tomter för bostadsbebyggelse (villor) i Arkösund samtidigt som området närmast vattnet blir allmänt tillgängligt. Dessutom ska planeringen utreda förutsättningarna att tillgodose behovet av båtförvaring genom uppförandet av en båthall (denna del av det ursprungliga planområdet vann laga kraft 2012-01-10). Under detaljplanearbetet studerades vägen Världens ände så att framkomligheten säkerställts i samband med ny exploatering.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 september 2008.

Detaljplaneprocessen börjar med att stadsplaneringsnämnden (numera samhällsplaneringsnämnden) ger stadsbyggnadskontoret (numera samhällsbyggnadskontoret) i uppdrag att påbörja planarbetet.

Samråd

Samrådstiden var den 22 juni - 31 augusti 2010.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.8 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 346.1 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 384 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 5.9 MB)
Naturinventering (bilaga till Miljökonsekvensbeskrivning)
PDF
(pdf, 1.6 MB)

Under samrådet redovisar kommunen ett förslag till detaljplan. Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, övriga myndigheter, berörda markägare, grannar och allmänheten har möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget.

Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Bearbetning inför utställning

Synpunkter från samrådet redovisas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet kan kommunen komplettera och justera planförslaget bland annat utifrån de synpunkter som kommit in.

Utställning

Detaljplanen var tillgänglig för utställning den 2 - 30 maj 2011.

Utställningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 482.2 kB)
PDF
(pdf, 482.2 kB)PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.7 MB)
PDF
(pdf, 2.7 MB)GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 340.7 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 1 MB)
PDF
(pdf, 340.7 kB)

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till PUL (personuppgiftslagen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av samrådsredogörelsen.

Under utställningen har myndigheter och allmänheten ännu en möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. För att berörda markägare och andra berörda senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen ska skriftliga synpunkter lämnas senast under utställningen.

Bearbetning inför antagande

Synpunkter som kommit in under utställningen redovisas i ett utlåtande.

När utställningen är slut kan kommunen göra mindre justeringar av planförslaget innan det kommer upp för beslut hos kommunens politiker.

Antagande

Stadsplaneringsnämnden (numera samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 18 september 2018, § 191.

Antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 15.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 2.3 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 356.8 kB)
MiljökonsekvensbeskrivningPDF (pdf, 3.8 MB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 7.6 MB)
Utlåtande del 2PDF (pdf, 350.1 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden). De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Överklagande/Överprövning

Detaljplanen är överklagad och har skickats vidare till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

Detaljplanen var också överprövad av länsstyrelsen som har kommit med beslut.

  • 14 december 2018 beslutade länsstyrelsen att upphäva viss del av stadsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplan.
  • 14 december 2018 beslutade länsstyrelsen att strandskyddet upphävs inom strandskyddsområdet inom största delen av detaljplanen.

Om detaljplanen överklagas är det mark- och miljödomstolen eller Mark- och miljööverdomstolen som fattar beslut. Länsstyrelsen kan dessutom överpröva kommunens beslut att anta planen.

Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Mer information

Stadsplaneringsnämnden i Norrköpings kommun beslutade den 6 december 2011,
§ 264, att anta del 1 av detaljplan för fastigheterna Kälebo 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköpings kommun. Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2012.

Fastigheterna Kälebo 2:40 och del av Kälebo 2:39 undantogs vid beslutet om antagande av stadsplaneringsnämnden den 6 december 2011, § 264. Planarbetet för dessa fastigheter redovisas i del 2.

Kontakt

Magnus Gullstrand, handläggare:
011-15 19 66

Gruppledare:
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se