Kedjan 1, Ektorp

Detaljplan för fastigheten Kedjan 1 med närområde inom Ektorp i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom befintligt bostadsområde som utgör en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö som omfattar byggnader och grönstruktur.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 juni 2015. Uppdragets geografiska område utvidgades den 19 april 2016 och begränsas nu av Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och Idrottsgatan.

Samråd

Samrådstiden var den 8 maj - 21 juni 2017.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 548.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 333.9 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 9 december 2020 till och med den 7 januari 2021.

Granskningshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 4.6 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 15.1 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 730.4 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 526.7 kB)
GestaltningsprogramPDF (pdf, 15.9 MB)

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.