Kedjan 1, Ektorp

Detaljplan för fastigheten Kedjan 1 med närområde inom Ektorp i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom befintligt bostadsområde som utgör en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö som omfattar byggnader och grönstruktur.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 juni 2015. Uppdragets geografiska område utvidgades den 19 april 2016 och begränsas nu av Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och Idrottsgatan.

Samråd

Samrådstiden var den 8 maj - 21 juni 2017.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 9 december 2020 till och med den 7 januari 2021.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 13 april 2021, § 71. Sista dag för överklagande var den 14 maj 2021.

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen överklagades och ärendet skickades till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 21 december 2021 meddelade mark- och miljödomstolen att de avvisar ett överklagande, avslår yrkandet om syn samt avslår överklagandena i övrigt. Sista dag för överklagande av mark- och miljödomstolens beslut var den 11 januari 2022.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och skickades till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Den 31 maj 2022 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Därför står mark- och miljödomstolens dom från den 21 december 2021 fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 31 maj 2022.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)
Planbeskrivning Pdf, 12.7 MB. (Pdf, 12.7 MB)
Behovsbedömning Pdf, 574.5 kB. (Pdf, 574.5 kB)
Gestaltningsprogram Pdf, 15.9 MB. (Pdf, 15.9 MB)
Samrådsredogörelse Pdf, 600.5 kB. (Pdf, 600.5 kB)
Granskningsutlåtande Pdf, 759.2 kB. (Pdf, 759.2 kB)

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.