Kedjan 1, Ektorp

Detaljplan för fastigheten Kedjan 1 med närområde inom Ektorp i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny stadsbebyggelse inom befintligt bostadsområde som utgör en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö som omfattar byggnader och grönstruktur.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 juni 2015. Uppdragets geografiska område utvidgades den 19 april 2016 och begränsas nu av Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och Idrottsgatan.

Samråd

Samrådstiden var den 8 maj - 21 juni 2017.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 9 december 2020 till och med den 7 januari 2021.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 13 april 2021, § 71. Sista dag för överklagande var den 14 maj 2021.

Överklagande/Överprövning

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen överklagades och ärendet skickades till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.

  • Den 21 december 2021 meddelade mark- och miljödomstolen att de avvisar ett överklagande, avslår yrkandet om syn samt avslår överklagandena i övrigt. Sista dag för överklagande av mark- och miljödomstolens beslut var den 11 januari 2022.
  • Mark- och miljödomstolens beslut överklagades i rätt tid och skickades till Mark- och miljööverdomstolen för beslut om prövningstillstånd.
  • Den 31 maj 2022 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Därför står mark- och miljödomstolens dom från den 21 december 2021 fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan inte överklagas.
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 31 maj 2022.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 1.6 MB.
Planbeskrivning Pdf, 12.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 574.5 kB.
Gestaltningsprogram Pdf, 15.9 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 600.5 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 759.2 kB.

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.