Kedjan 1, Ektorp

Detaljplan för del av fastigheten Kedjan 1 med närområde inom Ektorp i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse genom att förtäta inom befintligt bostadsområde där infrastruktur redan är utbyggd och därigenom få en mer stadsmässig stadsbyggnadsstruktur.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 16 juni 2015. Uppdragets geografiska område utvidgades den 19 april 2016 och begränsas nu av Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och Idrottsgatan.

Samråd

Samrådstiden var den 8 maj - 21 juni 2017.

Samrådshandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 548.3 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 4.2 MB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 333.9 kB)

Bearbetning inför granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under tredje kvartalet 2020.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Utredningar

Arkeologisk utredning, etapp 1PDF (pdf, 5 MB)
BullerutredningPDF (pdf, 2.2 MB)
DagvattenutredningPDF (pdf, 3 MB)
NaturvärdesinventeringPDF (pdf, 3.2 MB)
TrafikutredningPDF (pdf, 4.9 MB)

Kontakt

Simon Tell
planarkitekt
011-15 67 46

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.