Klockaretorpet 1:1 (Sandtorp), Klockaretorpet

Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:1 med närområde (Sandtorp) inom Klockaretorpet i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en bebyggelse som innehåller en blandning av bostäder, centrumverksamhet och service samt stadsmässiga trafiklösningar och allmänt tillgängliga grönområden, torg och stråk.

Genom planläggningen kan förutsättningar skapas för att fylla en lucka i stadsbebyggelsen. Planområdet ska bli en attraktiv stadsdel och utgöra en bra övergång mellan två stadsdelar av helt olika karaktär.

Planarbetet har delats in i etapper, varav den första etappen är genomförd. Folkborgsvägen och spårvägen avgränsar den aktuella etappen från etapp 1 i norr och väster.

Exploatörer som kommunen har tecknat avtal med avstår den mark som planläggs som allmän plats samt för tekniska anläggningar utan ersättning enligt avtal.

Exploatörer som kommunen inte har tecknat avtal med avstår den mark som planläggs som allmän plats med ersättning enligt beslut av lantmäterimyndig-heten. (inlösen enligt PBL 15 kap. 2§)

Stadsplaneringsnämnden beräknas ta beslut om antagande av detaljplanen den 11 december 2018.

Förslag på antagandehandlingar:
PlankartaPDF (pdf, 2.2 MB)
IllustrationkartaPDF (pdf, 10.4 MB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 15.3 MB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 743.9 kB)
BehovsbedömningPDF (pdf, 669.8 kB)
Samrådsredogörelse 1PDF (pdf, 1.6 MB)
Samrådsredogörelse 2PDF (pdf, 618.5 kB)
Utlåtande 1PDF (pdf, 616.1 kB)
Utlåtande 2PDF (pdf, 608.2 kB)

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige efter godkännande av stadsplaneringnämnden. De flesta detaljplaner antas dock normalt av stadsplaneringsnämnden på delegation från fullmäktige.

När beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla har den som är berörd av planen möjlighet att överklaga kommunens beslut. Detta under förutsättning att den senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Detaljplaneprogram

Som grund för planen finns ett program som ger förslag på vad som får byggas och hur marken ska användas. Planområdet omfattas av programmet för Kneippen Syd, (numera Sandtorp).

Program för Kneippen Syd, del av fastigheten Borg 11:2 med flera inom Klockaretorpet i Norrköping

Mer information

Bokskåpet 2
Detaljplanen för Bokskåpet 2 med närområde (en fastighet i Sandtorps södra del) har brutits loss och vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas.

Klockaretorpet 1:13 (förskola)
Detaljplanen för Klockaretorpet 1:13 har brutits loss och vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas.

Klockaretorpet 1:13 och Borg 11:2 (bostäder)
Detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 och del av fastigheten Borg 11:2 med närområde har brutits loss och vunnit laga kraft, och kan inte längre överklagas.

Kontakt

Jackie Leiby, handläggare:
011-15 13 53

Malin Cuclair, projektledare:
011-15 31 15

Processansvariga detaljplanering:
Sani Muric, 011-15 29 57
Anna Vernersson, 011-15 13 10

Administratörer:
011-15 13 28 eller 011-15 12 58

Norrköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se