Kroken 13 (utloppet) och Nordantill 1:1, Nordantill

Detaljplan för del av fastigheten Kroken 13 (utloppet) och del av fastigheten Nordantill 1:1 inom Nordantill i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av kvartersmark till allmän platsmark, i form av park och park på bryggkonstruktioner samt en mindre del till gata.

Planärendet skickades ut på samråd den 14 februari 2019 som en ändring av detaljplan. Under samrådet konstaterades att frågan ska prövas i en ny detaljplan och planprocessen började då om och skickades ut på samråd för ny detaljplan 11 april 2019. Under tiden bearbetades förslaget och detaljplanens gränser ändrades, det medför behov av nytt samråd, samråd 2, för den nya detaljplanen.

Planbesked

Den 12 februari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 februari 2019.

Samråd

Samrådstiden för samråd 2 var den 26 november 2020 - 21 januari 2021.

Den 12 april - 24 maj 2019 var detaljplanen ute på samråd 1.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 3 maj till och med den 26 maj 2021.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 14 september 2021, § 147.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 18 oktober 2021.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 454.6 kB.
Planbeskrivning Pdf, 8.5 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 862.6 kB.
Gestaltningsprogram Pdf, 29 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 767.7 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 844.1 kB.Kontakt

Mats Alenljung
planarkitekt
011-15 16 86

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.