Kromen 1, Ingelsta

Detaljplan för fastigheten Kromen 1 med närområde inom Ingelsta i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ändrad markanvändning från storindustri till verksamheter med begränsad omgivningspåverkan och kontor.

Planbesked

Den 17 april 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 oktober 2018.

Samråd

Den 29 november 2019 - 27 januari 2020 var planförslaget ute på samråd.

Bearbetning inför granskning
Utställning/Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 30 april - 25 maj 2020.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den 13 oktober 2020, § 209.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 13 november 2020.

Gällande handlingar:
PlankartaPDF (pdf, 209.5 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 5 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 615.3 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.2 MB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 655.3 kB)

Kontakt

Matilda Hallgren
planarkitekt
011-15 53 97

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.