Kronan 8, Gamla staden, ändring

Ändring av "Förslag till stadsplanebestämmelser för kvarteret Kronan i Norrköping" inom Gamla staden (Kronan 8)

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra utökande av kontorsytor genom att bygga på ytterligare en våning på befintlig byggnad.

Planbesked

Den 23 oktober 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 23 oktober 2018.

Samråd

Den 22 maj - 5 juli 2019 var detaljplanen på samråd.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Den 20 augusti - 10 september 2019 var förslag till detaljplan ute på granskning.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta ändring av detaljplan den 15 oktober 2019, § 209.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 19 november 2019.

Gällande handlingar:
Tillägg till plankartaPDF (pdf, 1003.2 kB)
Tillägg till planbeskrivningPDF (pdf, 1.7 MB)
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF (pdf, 366.2 kB)
SamrådsredogörelsePDF (pdf, 347.7 kB)
GranskningsutlåtandePDF (pdf, 323.2 kB)

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.